บทที่2 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่2 นวัตกรรมและเทคโนโลยี by Mind Map: บทที่2 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. ปัญญาประดิษฐ์

1.1. แนวคิดปัญญษประดิษฐ์

1.1.1. 1.การรับรู้

1.1.2. 2.การแทนความรู็และการใช้เหตูผล

1.1.3. 3.การเรียนรู้

1.1.4. 4.การปฏิสัมพันธ์

1.1.5. 5.ผลกระทบทางสังคม

2. การประมวลผลแบบคราว

2.1. 1.สำหรับบุคคลทั่วไป

2.2. สำหรับภาคธุรกิจ

2.3. 3.ตัวอย่างการใช้บริการคลาวด์

3. อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

3.1. ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

3.1.1. 1.สมองกลฝังตัวและเซนเซ็นเตอร์

3.1.2. 2.เกย์เวย์และเครือข่าย

3.1.3. 3.ส่วนสนับสนุนการบริการ

3.1.4. 4.แอปพลิเคชั่น

4. เทคโนโลยีเสมือนจริง

4.1. 1.ศูนย์สุขภาพอัจฉริยะ

4.1.1. 2.บ้านอัจฉริยะ

4.1.1.1. 3.ฟาร์มอัจฉริยะ

4.2. 2.หลักการทำงานของความเป็นจริง

4.3. 2.1.สภาพแวดล้อมจริง

4.4. 2.2.วัตถุเสมือนที่เป็นภาพข้อความ หรือวีดีโอ

4.5. 2.2.1ด้านการศึกษา

4.6. 2.2.2ด้านการท่องเที่ยว/การเดินทาง

4.7. 2.2.3ด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

4.8. 2.2.4ด้านความบันเทิง/เกมส์

4.9. 2.2.5การใช้งานความเป็นจริงเสมือน