وضعیت موجود مدیریت تداوم کسب و کار در بانک آینده

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
وضعیت موجود مدیریت تداوم کسب و کار در بانک آینده by Mind Map: وضعیت موجود مدیریت تداوم کسب و کار در بانک آینده

1. جاسوسی

2. وقایع طبیعی (سیل، زلزله، آتش سوزی)

3. خرابکاری

4. قطع انرژی و برق

5. قطع سرویس‌های ارتباطی

6. قطعی سرویس‌ها و نجهیزات بانکی

7. حملات سایبری

8. حملات تروریستی