Tổng quan về NHTM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổng quan về NHTM by Mind Map: Tổng quan về NHTM

1. Giới thiệu về HTTC

1.1. Hệ thống tài chính

1.1.1. TC trực tiếp (Thị trường tài chính)

1.1.1.1. Theo loại chứng khoán

1.1.1.1.1. TT cổ phiếu

1.1.1.1.2. TT trái phiếu

1.1.1.2. Theo phương thức phát hành

1.1.1.2.1. TT sơ cấp

1.1.1.2.2. TT thứ cấp

1.1.1.3. Theo kỳ hạn

1.1.1.3.1. TT vốn

1.1.1.3.2. TT tiền tệ

1.1.2. TC gián tiếp (Trung gian tài chính)

1.1.2.1. Tổ chức nhận tiền gửi

1.1.2.1.1. NHTM

1.1.2.1.2. Hiệp hội tiết kiệm và cho vay

1.1.2.1.3. NH tiết kiệm tương hỗ

1.1.2.1.4. Liên minh tín dụng

1.1.2.2. Tổ chức nhận tiền gửi theo hợp đồng

1.1.2.2.1. Công ty bảo hiểm nhân thọ

1.1.2.2.2. Công ty bảo hiểm cháy nổ

1.1.2.2.3. Quỹ hưu trí

1.1.2.3. Trung gian đầu tư

1.1.2.3.1. Công ty. tài chính

1.1.2.3.2. Quỹ tương hỗ

1.1.2.3.3. Quỹ đầu tư tương hỗ trên TT tiền tệ

1.2. Cấu trúc HTTC

1.2.1. Dựa trên ngân hàng (Bank based)

1.2.2. Dựa trên thị trường (Market based)

1.3. Chức năng TGTC

1.3.1. Giảm chi phí giao dịch

1.3.1.1. Nhờ quy mô

1.3.1.2. Nhờ tính chuyên nghiệp

1.3.2. Giảm sự bất cân xứng thông tin

1.3.3. Chia sẻ rủi ro với khách hàng

1.3.3.1. Chuyển đổi quy mô

1.3.3.2. Chuyển đổi kỳ hạn

1.3.3.3. Chuyển đổi rủi ro

2. Giới thiệu về NHTM

2.1. Chức năng

2.1.1. Trung gian tài chính

2.1.2. Trung gian thanh toán

2.1.3. Tạo tiền

2.2. Vai trò

2.2.1. Với chủ thể dư thừa vốn

2.2.2. Với chủ thể thiếu hụt vốn

2.2.3. Với toàn nền kinh tế

3. Các loại hình dịch vụ NH

3.1. Dịch vụ NH bán lẻ

3.2. Dịch vụ NH tư nhân

3.3. Dịch vụ NH doanh nghiệp

3.4. Dịch vụ NH đầu tư

3.5. Dịch vụ NH Hồi giáo

3.6. Các mô hình tổ chức NH

3.6.1. NH chuyên biệt

3.6.2. NH đa năng

4. BCTC của NHTM

4.1. Bảng cân đối kế toán

4.2. Báo cáo kết quả HĐKD

4.3. Bảng lưu chuyển tiền tệ

4.4. Thuyết minh BCTC