แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ by Mind Map: แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. 1. ความมั่นคง

2. 2. การค่างประเทศ

3. 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

4. 3. การเกษตร

5. 4. อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต

6. 5.การท่องเที่ยว