Олон улсын харилцааны туйлууд​

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Олон улсын харилцааны туйлууд​ by Mind Map: Олон улсын харилцааны туйлууд​

1. Нэг туйлт систем​

1.1. Цөм их гүрэн нь үндсэн дүрэм зарчмыг тогтоон хэрэгжүүлж, цэрэг эдийг засгийн хувьд ноёрхоно, Өөрийн нөлөөнд буй нэгжүүдийн хоорондын зөрчилдөөнийг зохицуулна, Нэгж улсуудын тусгаарлах, бие даах оролдлогыг таслан зогсооно

2. Хоёр туйлт систем

2.1. Гол онцлог нь хоёр дайсагнасан өрсөлдөөн байдаг.Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх боломжтой бол устгахыг оролддог, Өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог. Нөгөө эвсэлийн гишүүнийг өөртөө татах, өөрөөсөө гишүүнээ алдахгүй байх г.м тактик ашиглана.

3. Гурван туйлт систем

3.1. Нөгөө хоёр талтай аль алинтай нь сайн харилцаатай байх, зөрчил үүсэхээс болгоомжлох, Нөгөө хоёр талын хооронд ойр дотны хамтын ажиллагаа бий болохоос сэргийлэх явдал б.даг

4. Олон туйлт систем

4.1. Ноёрхогч шинжтэй болж буй аливаа улс, эвслийг эсэргүүцэх хүчээ аль болох ихэсгэх,эсвэл хадгалах. Аль нэг талтай дайтсан ч системийг бүхэлд нь тогтворгүйжүүлэх хэрэггүй.