HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH by Mind Map: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

1. Tài chính Trực tiếp

1.1. PB theo phương thức phát hành

1.1.1. Thị trường sơ cấp

1.1.2. Thị trường thứ cấp

1.2. PB theo kỳ hạn

1.2.1. Thị trường vốn

1.2.2. Thị trường tiền tệ

1.3. PB theo loại chứng khoán

1.3.1. Thị trường trái phiếu

1.3.2. Thị trường cổ phiếu

2. Tài chính Gián tiếp

2.1. Các loại hình

2.1.1. Tổ chức nhận tiền gửi

2.1.1.1. Ngân hàng thương mại

2.1.1.1.1. Chứ năng

2.1.1.1.2. Hoạt động

2.1.1.1.3. Báo cáo tài chính

2.1.1.1.4. Loại hình dịch vụ

2.1.2. Tổ chức nhận tiền gửi theo hợp đồng

2.1.3. Trung gian đầu tư

2.2. Chức năng

2.2.1. Giảm chi phí giao dịch

2.2.2. Giảm sự bất cân xứng thông tin

2.2.3. Chia sẻ rủi ro với khách hàng

3. Báo cáo tài chính

3.1. Bảng cân đối kết toán

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3.3. Bảng lưu chuyển tiền tệ

3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính