Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại by Mind Map: Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại

1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương Mại

1.1. Khái niệm NHTM

1.1.1. Là loại hình NH được thực hiện tất cả các hoạt động NH và các HĐKD khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận

1.2. Chức năng trung gian thanh toán

1.2.1. NHTM nắm giữ tài khoản của rất nhiều khách hàng khác nhau

1.2.2. Việc sử dụng tiền mặt ngày càng hạn chế

1.2.3. NHTM đóng vai trò thủ quỹ cho Doanh nghiệp và các nhân

1.2.4. NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm thanh toán tiện lợi

1.3. Chức năng NHTM

1.3.1. Chức năng trung gian tài chính

1.3.1.1. Tổ chức nhận tiền gửi

1.3.1.2. Tổ chức nhận tiền gửi theo hợp đồng

1.3.1.3. Trung gian đầu tư

1.3.2. Chức năng tạo tiền

1.3.2.1. Dực trên cơ sở chức năng TGTC và trung gian thanh toán của NHTM

1.3.2.2. Thông qua chức năng TGTT: NHTM mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng, số dư trên tài khoản này là bộ phận của lượng tiền giao dịch

1.3.2.3. Thông qua chức nằn TGTD: NHTM sử dụng vốn huy động đươc để cho vay, số tiền cho vay ra được để mua hàng hóa, dịch vụ bằng cách chuyển khoản sang tài khoản của người bán tại NHTM khác

1.4. Vai trò của NHTM

1.4.1. Đối với chủ thể dư thừa vốn

1.4.2. Đối với chủ thể thiếu hụt vốn

1.4.3. Đối với toàn nền kinh tế

2. Giới thiệu bảng cân đối kế toàn của NHTM

2.1. Bảng CĐKT

2.1.1. Bên Tài sản

2.1.1.1. Khoản mục chứng khoán

2.1.1.2. Khoản mục cho vay

2.1.1.3. Khoản mục tài sản khác

2.1.2. Bên nguồn vốn

2.1.2.1. Tiền gửi của khách hàng

2.1.2.2. Vốn chủ sở hữu

2.1.3. Khoản mục ngoài

2.2. Bác cáo KQHĐKD

2.2.1. Thu lãi

2.2.2. Thu ngoài lãi

2.2.3. Chi lãi

2.2.4. Chi ngoài lãi

2.2.5. Dự phòng rủi ro tín dụng

3. Giới thiệu các loại hình dịch vụ của NHTM

3.1. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ

3.1.1. Cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân gồm các dịch vụ như: thanh toán, tiết kiệm, cho vay, thế chấp, bảo hiểm, quỹ hưu trí và các dịch vụ khác

3.2. Dịch vụ ngân hàng tư nhân

3.2.1. Cung ứng các dịch vụ chất lượng cao cho tầng lớp khách hàng giàu có, tức là các khách hàng cá nhân có khối tài sản lớn

3.3. Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp

3.3.1. Cung cấp dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp.

3.4. Dịch vụ ngân hàng đầu tư

3.4.1. Vai trò chính của ngân hàng đầu tư là giúp các công ty và chính phủ huy động vốn trên thị trường vốn, thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu.

3.5. Dịch vụ ngân hàng Hồi giáo

3.5.1. Hệ thống ngân hàng không lãi suất, hoạt động dựa trên hai nguyên tắc cơ bản là không thu và không trả lãi, chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ.

4. Giới thiệu về hệ thống tài chính

4.1. Hệ thống Trực tiếp: là hình thức tài trợ vốn mà người thiếu vốn vay vốn trực tiếp từ người có vốn trong TTTC thông qua các giấy tờ có giá

4.2. Hệ thống Gián tiếp: là hình thức tài trợ vốn mà người vay vốn và người có vốn kết nối với nhau thông qua các trung gian tài chính

4.3. Chức năng TGTC

4.3.1. Giảm chi phí giao dịch

4.3.2. Giảm sự bất cân xứng thông tin

4.3.3. Chia sẻ rủi ro với khách hàng

4.4. Các loại hình TGTC

4.4.1. Tổ chức nhận tiền gửi

4.4.2. Tổ chức nhận tiền gửi theo hợp đồng

4.4.3. Trung gian đầu tư