วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน by Mind Map: วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน

1. จุดมุ่งหมาย

1.1. มุ่งให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

1.2. ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม

1.3. ฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ

2. องค์ประกอบของวิธีสอน

2.1. ผู้เรียนและผู้สอน

2.2. ชุดการเรียนการสอน

2.3. ศูนย์การเรียนหรือมุมความรู้

2.4. ผู้เรียนทำการศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดไว้

2.5. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม

3. ขั้นตอนของวิธีสอน

3.1. ทดสอบก่อนเรียน

3.2. นำเข้าสู่บทเรียนและอธิบายวิธีการใช้ศูนย์การเรียน

3.3. ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้

3.4. สรุปบทเรียน

3.5. ประเมินผลการเรียน

4. ข้อดีและข้อจำกัด

4.1. ข้อดี

4.1.1. เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี

4.1.2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

4.1.3. ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4.1.4. เปิดโอกาสให้ครูใกล้ชิดกับผู้เรียนทุกคน

4.1.5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

4.2. ข้อจำกัด

4.2.1. สิ้นเปลืองเวลาในการจัดสถานที่

4.2.2. สิ้นเปลืองเวลาในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

4.2.3. สิ้นเปลืองเงินในการจัดทำสื่อการเรียนรู้

5. เทคนิคและข้อเสนอแนะในการสอน

5.1. ต้องมีการเตรียมชุดการสอนให้ดี

5.2. ต้องมีการอธิบายชี้แจงวิธีการเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจชัดเจน

5.3. ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้

6. ความหมาย

6.1. การจัดการเรียนการสอนที่แบ่งให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย

6.2. เน้นกิจกรรมการเรียนสื่อการเรียนการสอนที่เป็นชุดการสอน

6.3. เน้นกิจกรรมการเรียนสื่อการเรียนการสอนที่เป็นชุดการสอน