ภาษาและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาษาและการสื่อสาร by Mind Map: ภาษาและการสื่อสาร

1. ความสำคัญ

1.1. ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ติดต่อกันได้ เข้าใจกันได้ก็ด้วยอาศัยภาษาเป็นเครื่องช่วยที่ดีที่สุด ภาษาเป็นสิ่งช่วยยึดให้มนุษย์มีความผูกพันต่อกัน

2. ประโยชน์

2.1. •ทำให้มนุษย์ใช้ภาษาสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้ในสังคม

2.2. •ทำให้มนุษย์มีสิ่งที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยคำพูดท่าทางสัญลักษณ์หรือการแสดงท่าทางอาการ

3. ภาษาตามลักษณะเรื่องราวในการสื่อสาร

3.1. 1.ภาษาที่บอกเล่าข้อเท็จจริง

3.2. 2.ภาษาที่บอกเล่าความคิดเห็น

3.3. 3.ภาษาที่บอกเล่าความรู้

3.4. 4.ภาษาที่บอกอารมณ์

3.5. 5.ภาษาที่บอกเล่าความคิดอารมณ์และความรู้สึกจากจินตนาการ

4. ภาษาตามลักษณะของสื่อ

4.1. 1.ภาษาเขียนของสื่อสิ่งพิมพ์

4.2. 2.ภาษาภาพสื่อสิ่งพิมพ์

4.3. 3.ภาษาพูดของสื่อวิทยุ

4.4. 4.ภาษาภาพและภาษาพูดและเสียงของสื่อภาพยนตร์

4.5. 5.ภาษาภาพและภาษาพูดและเสียงของสื่อโทรทัศน์

4.6. 6.ภาษาพูดและภาษาเขียนทางโทรคมนาคม

5. ความหมาย

5.1. ภาษาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือวัจนภาษาและอวัจนภาษา

5.2. 1. วัจนภาษา เป็นภาษาที่พูดโดยใช้เสียงที่เป็นถ้อยคำ สร้างความเข้าใจกัน มีระเบียบในการใช้ถ้อยคำในการพูด นอกจากนั้นยังเป็นหนังสือที่ใช้แทนคำพูด คำที่ใช้เขียนจะเป็นคำที่เลือกสรรแล้ว มีระเบียบในการใช้ถ้อยคำในการเขียนและการพูดตามหลักภาษา

5.3. 2. อวัจนภาษา เป็นภาษาที่ใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจางคำพูดและตัวหนังสือในการสื่อสารเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ ภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำได้แก่ ท่าทางการแสดงออก การใช้มือใช้แขนประกอบการพูดหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เช่น สัญญานไฟจราจร สัญญาณธง เป็นต้น