نقشه راه تحول دیجیتال

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نقشه راه تحول دیجیتال by Mind Map: نقشه راه تحول دیجیتال

1. تدوین برنامه راهبردی با نگاه چابک

1.1. ارزیابی چابک وضعیت موجود دیجیتال

1.1.1. شناخت چارچوب های ذهنی ذی نفعان و مسائل کلیدی

1.1.1.1. پنل تخصصی

1.1.1.1.1. پنل های با حضور افراد آگاه و تصمیم گیر از وضعیت فناوری در بخش های مختلف سازمان

1.1.1.2. مصاحبه جامع

1.1.1.2.1. مصاحبه با مدیران ارشد و مدیران عامل در مورد کل سازمان

1.1.1.3. مصاحبه تخصصی

1.1.1.3.1. مصاحبه با مدیران واحدها در مورد جزئیات تخصصی واحدها

1.1.1.4. بررسی مستندات

1.1.1.4.1. سندهای استراتژیک سازمان

1.1.1.4.2. برنامه برندینگ سازمان

1.1.1.4.3. اسناد ممیزی های صورت گرفته

1.1.1.4.4. اسناد BPM از فرایندهای سازمان

1.1.1.4.5. ...

1.1.2. بلوغ سنجی دیجیتال

1.1.3. طراحی و تحلیل اکوسیستم فعلی

1.2. مطالعات الگوبرداری و ترسیم چشم انداز مطلوب دیجیتال

1.2.1. مطالعات الگوبرداری

1.2.1.1. شناسایی فرصت ها (نگاه فرصت محور)

1.2.1.2. شناسایی الگوهای مبتنی بر مسائل سازمان

1.2.2. بررسی آثار تحول دیجیتال بر مسائل اصلی دیجیتال

1.2.3. طراحی چشم انداز مطلوب دیجیتال

1.3. تحلیل شکاف دیجیتال

1.3.1. طراحی پیشنهادات راهبردی تحول دیجیتال

1.3.2. شناسایی نیازمندی های هربک از پیشنهادات راهبردی

1.3.2.1. فناوری

1.3.2.2. فرایند

1.3.2.3. منابع انسانی

1.3.3. تحلیل شکاف دیجیتال پیشنهادات راهبردی

1.3.3.1. فناوری

1.3.3.2. فرایند

1.3.3.3. منابع انسانی

1.4. تدوین نقشه راه پروژه ها و اقدامات تحول دیجیتال

2. تدوین برنامه چابک کوتاه مدت با نگاه تجربه گری

2.1. بلوغ سنجی دیجیتال

2.2. برنامه ریزی کوتاه مدت ابتکارات تحول دیجیتال

2.3. اجرای ابتکارات طراحی شده

2.4. ارزیابی ابتکارات پیاده سازی شده