عزت نفس

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
عزت نفس by Mind Map: عزت نفس

1. تعریف عزت نفس

1.1. دقیق ترین تعریف عزت نفس

1.1.1. تعریف عزت نفس

1.1.2. تعریف اعتماد به نفس و تفاوت آن با عزت نفس

1.2. اهمیت داشتن عزت نفس بالا

1.3. اثرات کمبود عزت نفس

1.3.1. روابط عاطفی

1.3.2. حساس بودن به حرف دیگران

1.3.3. افزایش فشار مقایسه خود با دیگران

1.3.4. مانع توسعه مهارت ها

1.3.5. دوری از سبک زندگی مطلوب

2. تحریف های شناختی که عزت نفس را تحت تاثیر قرار میدهند

2.1. برچسب گذاری (Labeling)

2.2. حذف (Filtering)

2.3. خطای تعمیم (Overgeneralization)

2.4. شخصی کردن (Personalizing)

2.5. خطای استدلال احساسی (Emotional Reasoning)

2.6. خطای فکر کردن دو قطبی (Polarized Thinking)

3. انواع پرسشنامه های تعیین سطح عزت نفس

3.1. پرسشنامه کوپر اسمیت(SEI)

4. منابع اصلی عزت نفس

4.1. پذیرفته شدن در برابر رد شدن

4.2. شایستگی اخلاقی

4.3. احساس قدرتمندی در برابر احساس ضعف

5. عوامل موثر بر عزت نفس

5.1. گفتگو با خود

5.2. برند سازی درونی

5.3. هنر بازخورد گرفتن

5.3.1. نتیجه مورد انتظار ما

5.3.2. به خودمان به عنوان یک منبع مهم بازخورد اعتماد کنیم

5.3.3. ارزش‌های کلیدی در زندگی فردی

5.3.3.1. ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)

5.3.3.1.1. تعزیف معیار

5.3.3.1.2. تعریف ارزش ها و مثال

5.3.3.1.3. آیا می‌توانید ارزش‌های خود را اولویت بندی کنید؟

5.4. مسیولیت پذیری

5.4.1. جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما

5.4.2. مرکز کنترل درونی وبیرونی

5.4.3. نقش پذیرش خویشتن در حفظ و افزایش عزت نفس

5.5. توسعه مهارت ها

5.6. ابراز وجود و مهارت جرات ورزی

5.7. تاثیر شبکه های اجتماعی بر عزت نفس

5.7.1. تاثیر منفی

5.7.2. بی تاثیر

5.7.3. ننیجه نهایی؟

6. افزایش عزت نفس

6.1. برنامه پنج هفته ای متمم

6.1.1. مدل مراک

6.1.1.1. CMP

6.1.1.2. LVE

6.1.1.3. LKE

6.1.1.4. PWR

6.1.1.5. SFC

6.1.1.6. MOR

6.1.1.7. BAP

6.1.1.8. BFN

6.1.2. مدل MSEI