ปรัชญา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปรัชญา by Mind Map: ปรัชญา

1. ฐานแนวคิด

1.1. ต้องเลือกปรัชญาที่เราเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ โดยเลือกจากตัวอย่างหลักการที่มีผู้อื่นใช้แล้ว และประสบผลสำเร็จ

2. สาขาของปรัชญา

2.1. 1. อภิปรัชญา (Metaphysics)

2.1.1. ตัวความจริง/เป็นความจริง

2.2. 2. ญาณวิทยา (Epistemology)

2.2.1. วิธีการพิสูจน์ความรู้/ความจริง

2.3. 3. คุณวิทยา (Axiology)

2.3.1. การให้คุณค่า/ยอมรับว่าเป็นความจริง

2.3.1.1. คุณค่าด้านจริยศาสตร์ (Ethics)

2.3.1.2. คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ (Aestertics)

3. ลัทธิของปรัชญา

3.1. 1. จิตนิยม (Idealism)

3.1.1. ให้คุณค่าด้านความดี ยอมรับแค่ความจริงที่เป็นนามธรรม ไม่ยอมรับความจริงที่เป็นรูปธรรมเลย เชื่อความจริงเหนืออำนาจมนุษย์ เทพเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง อาทิ คำสอนทางศาสนา

3.1.1.1. 1. อภิปรัชญาของจิตนิยม

3.1.1.1.1. สิ่งที่เป็นนามธรรม (ความคิด, มโนทัศน์อุดมคติ) ถาวร/เปลี่ยนแปลงยาก

3.1.1.2. 2. ญาณวิทยาของจิตนิยม

3.1.1.2.1. การคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ โดยใช้จิตและความศรัทธา

3.1.1.3. 3. คุณวิทยาของจิตนิยม

3.1.1.3.1. การให้คุณค่าด้านจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์

3.2. 2. สัจจนิยม (Realism)

3.3. 3. ปฏิบัตินิยม (Pragmatism/Experimentalism)

3.4. 4. อัตตภาวะนิยม (Existentialism)

4. มิติของความจริง

4.1. 1. รูปธรรม

4.2. 2. นามธรรม

4.3. 3. ความจริงถาวร

4.4. 4. ความจริงที่เปลี่ยนแปลงได้

5. ความหมาย

5.1. ความเชื่อ/หลักการ/แนวคิดอันเป็นความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง โดยเราได้ค้นพบหรือทดลองด้วยตัวของเราเอง และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต

6. ประเภทของความจริง

6.1. 1. นามธรรม

6.1.1. ใช้การคิดวิเคราะห์/จิตสำนึกในการพิสูจน์ความจริง

6.1.1.1. ภาษาและตัวเลข

6.1.1.2. เช่น พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก, มนุษย์หนีความตายไม่พ้น

6.2. 2. รูปธรรม

6.2.1. ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ความจริง

6.2.1.1. เช่น ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ