ระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลการปลูกสมุนไพรในภาคเหนือ สำหรับอุตสาหกรรมความงาม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลการปลูกสมุนไพรในภาคเหนือ สำหรับอุตสาหกรรมความงาม by Mind Map: ระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลการปลูกสมุนไพรในภาคเหนือ สำหรับอุตสาหกรรมความงาม

1. กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการและปรับแต่ง(configure)ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก และทดลองปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ จานวน 3 ชนิด และเปรียบเทียบผลผลิต (productivity) กับ การปลูกแบบทั่วไป

2. เครื่องสาอางธรรมชาติมูลค่าสูง(highvaluecosmetic)ที่เกิดจากการแปรรูปสมุนไพรที่มี ศักยภาพในพื้นที่ภาคเหนือ

3. ค่าตอบแทน 500,000

4. ที่มา

5. วัตถุประสงค์

5.1. 1) เพื่อวิจัยองค์ความรู้สาหรับพัฒนาระบบดูแลรักษาแปลง อัตโนมัติแม่นยาสูง และ ปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกสมุนไพรไทย โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรสาหรับเครื่องสาอาง ธรรมชาติมูลค่าสูง 2) พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการเกษตรอัตโนมัติแบบแม่นยาสูงที่สนับสนุนการผลิตสมุนไพรแบบ ปราณีตที่สามารถเพิ่มคุณภาพในสมุนไพรสาหรับเครื่องสาอางธรรมชาติมูลค่าสูง

6. เป้าหมายโครงการ

6.1. การเพิ่มปริมาณผลผลิตสมุนไพร(productivity)และการเพิ่มประสิทธิภาพ(efficiency) ปริมาณของสารสกัดสมุนไพรต่อแปลง

6.2. ต้นแบบระบบดูแลรักษาแปลงสมุนไพรแบบอัตโนมัติแม่นยาสูง (Precision Automated Crop Maintenance System)

6.3. ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการดูแลแปลงสมุนไพร(ArtificialintelligentSystemforThai Herb Crop Maintenance)

6.4. แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสาหรับการตรวจสอบและควบคุมแปลงสมุนไพร

7. ขอบเขตการดำเนินงาน

7.1. กิจกรรมที่1 ประชุมวางแผนงาน

7.2. กิจกรรมที่2 ออกแบบฐานข้อมูลและระบบ วิเคราะห์ข้อมูล สำรวจและเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรล้านนา คัดเลือกพืชสมุนไพรล้านนาจำนวน ไม่น้อยกว่า 300ชนิด

7.3. กิจกรรมที่3 พัฒนาอุปกรณ์เซ็นเซอร์(sensor)และระบบควบคุม(control)อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับระบบดูแล รักษาแปลง และพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์โฟน (mobile application) เพื่อแสดงผลการทางานและการควบคุม ระบบดูแลรักษาแปลงสมุนไพรและปัญญาประดษิฐ์

7.4. กิจกรรมที่5 วิเคราะห์และ ทาสมุนไพรที่ได้จากการปลูกด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นไปสกัด(extract)เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ (efficiency) ของการปลูก

7.5. กิจกรรมที่6 ทดสอบระบบ

7.6. กิจกรรมที่ 7 ติดตามผล และสรุปผลการวิจัย พร้อม ข้อเสนอแนะ

8. งบประมาณ

8.1. 3,000,000บาท

8.1.1. ใช้สอย 2,000,000

8.1.2. วัสดุ 500,000

9. งานวิจัยที่เกี่บข้อง/ เอกสารอ้างอิง

10. คณะทีมทำงาน

10.1. อ.เร

10.2. ซีน่า

10.3. อ.ดอน

10.4. พี่ดา

10.5. ต่อ

10.6. ฝู่

10.7. สุยา

10.8. เอ

11. กรอบแนวความคิดของการวิจัย

11.1. 1) ผลการวิจัยองค์ความรู้สาหรับพัฒนาระบบดูแลรักษาแปลง อัตโนมัติแม่นยาสูง และ ปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกสมุนไพรไทย โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพร สาหรับเครื่องสาอางธรรมชาติมูลค่าสูง 2) ผลการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการเกษตรอัตโนมัติแบบแม่นยาสูงที่สนับสนุนการผลิตสมุนไพร แบบปราณีตที่สามารถเพิ่มคุณภาพในสมุนไพรสาหรับเครื่องสาอางธรรมชาติมูลค่าสูง

12. ประเมินผลกระทบ

12.1. ด้านเศรษฐกิจ

12.2. ด้านสังคม