Икономика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Икономика by Mind Map: Икономика

1. Закони

1.1. Търговски закони

1.1.1. ЕТ

1.1.2. ООД

1.1.3. ЕООД

1.1.4. СД

1.1.5. КД

1.1.6. АД

1.1.7. ЕАД

1.1.8. КДА

1.2. Закон за счетоводството

1.2.1. Първични производни документи

1.2.2. Вторични производни елементи

1.3. Закон за облагане доходите на физически лица

1.4. Закон за корпоративно подоходно облагане

1.5. Закон за ДДС

1.6. Закон за защита на конкуренцията

1.7. Кодекс на труда

2. Дейности

2.1. Производствена дейност

2.1.1. Продукт и/ или услуга

2.2. Маркетингова дейност

2.2.1. Микс

2.2.2. План

2.2.3. Програма

2.2.4. Други

2.3. Иновационна дейност

2.3.1. Нова техника и технология

2.4. Инвестиционна дейност

2.5. Финансови дейности

2.5.1. Анализ на финансово- счетоодни документи и данни

2.6. Дейности свързани с информационно осигуряване

2.7. Дейност свързана с правната уредба

2.8. Други

3. Инвестиции

3.1. Видове

3.1.1. Според субектта

3.1.1.1. Национални

3.1.1.2. Чуждестранни

3.1.2. Според вида

3.1.2.1. Реални

3.1.2.2. Финансови

3.1.3. Спрямо условията

3.1.3.1. Преки

3.1.3.2. Съпътстващи

3.2. Методи за оценяване

3.2.1. Статични

3.2.1.1. Метод за анализ на разходите

3.2.1.2. Метод за анализ на рентабилността

3.2.1.3. Метод за анализ на печалбата

3.2.2. Динамични

3.2.2.1. Метод на нетната настояща стойност

3.2.2.2. Метод на вътрешната норма на завръщаемост

3.3. Участници

3.3.1. Инвеститори

3.3.2. Проектанти

3.3.3. Изпълнител

3.3.4. Доставчици на ресурси

3.3.5. Финансови институции

4. Капитал и капиталова структура- Баланс

4.1. Активи

4.1.1. Дълготрайни

4.1.1.1. Видове

4.1.1.1.1. Материални активи

4.1.1.1.2. Нематериални активи

4.1.1.1.3. Финансови активи

4.1.1.1.4. Търговска репутация

4.1.1.2. Методи за амортизация

4.1.1.2.1. Линеен

4.1.1.2.2. Нелинеен

4.1.2. Краткотрайни

4.1.2.1. Видове

4.1.2.1.1. Материални запаси

4.1.2.1.2. Финансови активи

4.1.2.1.3. Парични средства във валута

4.1.2.1.4. Вземания

4.1.2.2. Метод за оценка на материални запаси

4.1.2.2.1. FIFO

4.1.2.2.2. LIFO

4.1.2.2.3. СПЦ

4.2. Пасиви

4.2.1. Привлечени средства

4.2.1.1. Дългосрочни пасиви

4.2.1.2. Краткосрочни пасиви

4.3. Собствен капитал

4.3.1. Основен капитал

4.3.2. Резерви

4.3.3. Печалби

4.3.3.1. Брутна

4.3.3.2. Облагаема

4.3.3.3. Нетна