การพัฒนาระบบ สารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาระบบ สารสนเทศ by Mind Map: การพัฒนาระบบ  สารสนเทศ

1. กระบวนการพัฒนาระบบ

1.1. 1. การสำรวจเบื้องต้น

1.2. 2. การวิเคราะห์ความต้องการ

1.3. 3. การออกแบบระบบระบบสารสนเทศ

1.4. 4.การดำเนินการตามที่วางไว้รวมถึงการแก้ไขปัญหา

1.5. 5. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

2. ความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.1. 1.การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน

2.2. 2.การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

2.3. 3.การปรับองค์การและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

3. การพัฒนาระบบประกอบด้วย

3.1. 1.กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

3.2. 2.บุคลากร (People)

3.3. 3.วิธีการและเทคนิค (Methodology and Technique)

3.4. 4.เทคโนโลยี (Technology)

3.5. 5.งบประมาณ (Budget)

3.6. 6.ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์การ (Infrastructure)

3.7. 7.การบริหารโครงการ (Project Management)

4. ทีมงานพัฒนาระบบ

4.1. 1) คณะกรรมการ (Steering Committee)

4.2. 2) ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)

4.3. 3) ผู้บริหารหน่วยงานด้านสารสนเทศ (MIS Manager)

4.4. 4) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

4.5. 5) ผู้ชำนาญการทางด้านเทคนิค

4.6. 6) ผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไป (User and Manager)

5. หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

5.1. 1) คำนึงถึงเจ้าของและผู้ใช้ระบบ

5.2. 2) เข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด

5.3. 3)กำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ

5.4. 4) กำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ

5.5. 5)ตระหนักว่าการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง

5.6. 6) เตรียมความพร้อม

5.7. 7)แตกระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาออกเป็นระบบย่อย

5.8. 8) ออกแบบระบบให้สามารถรองรับต่อการขยาย

6. ความสำคัญของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระบบ

6.1. สารสนเทศที่องค์การหรือหน่วยงานต้องการ

6.2. ผู้ใช้ระบบไม่ขั้พอใจต่อสิ่งใด

6.3. ผู้ใช้ระบบมีความต้องการให้ระบบใหม่มีรูปแบบและคุณลักษณะอย่างไร

7. ข้อบกพร่อง

7.1. 1. ความต้องการ

7.1.1. 2. กลยุทธ์

7.1.1.1. 3. เทคโนโลยี

7.1.1.1.1. 4. ความซับซ้อน

8. ปัจจัยในการพัฒนาระบบ

8.1. 1. ผู้ใช้ระบบ

8.1.1. 2. การวางแผน

8.1.1.1. 3. การทดสอบ

8.1.1.1.1. 4. การจัดเก็บเอกสาร

8.2. 5. การเตรียมความพร้อม

8.2.1. 6. การตรวจสอบ

8.2.1.1. 7. การบำรุงรักษา

8.2.1.1.1. 8. อนาคต

9. นักวิเคราะห์ระบบ

9.1. 1. ที่ปรึกษา

9.1.1. 2. ผู้เชี่ยวชาญ

9.1.1.1. 3. ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง

10. วิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ

10.1. 1. วิธีเฉพาะเจาะจง

10.1.1. 2. วิธีสร้างฐานข้อมูล

10.1.1.1. 3. วิธีจากล่างขึ้นบน

10.1.1.1.1. 4. วิธีจากบนลงล่าง

11. ขั้นตอนการพัฒนา

11.1. 1. การสำรวจเบื้องต้น

11.1.1. 2. การวิเคราะห์ความต้องการ

11.1.1.1. 3. การออกแบบระบบ

11.1.1.1.1. 4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ

12. พัฒนาระบบแบบออบเจ็กต์

12.1. 1) การกำหนดความต้องการ

12.1.1. 2) การออกแบบโดยผู้ใช้

12.1.1.1. 3) การสร้างระบบ

12.1.1.1.1. 4) การเปลี่ยนระบบหรือใช้ระบบ

13. ปัจจัย

13.1. 1) การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

13.2. 2) การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

13.3. 3)ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของทีมพัฒนาระบบ

13.4. 4)การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

13.5. 5)การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ