สาระที่ 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย by Mind Map: สาระที่ 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ดาราศาสตร์

1.1. เอกภพ

1.1.1. วิวัฒนาการของเอกภพ

1.1.1.1. ทฤษฎีบิกแบง

1.1.1.2. การค้นพบไมโครเวฟพื้นหลัง

1.1.2. โครงสร้างและองค์ประกอบ

1.1.2.1. กาแล็กซีทางช้างเผือก

1.1.2.2. ดาวฤกษ์

1.1.2.2.1. กระบวนการเกิดดาวฤกษ์

1.1.2.2.2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่าง

1.1.2.2.3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความส่องสว่าง กับโชติมาตร

1.1.2.2.4. ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัม

1.1.2.2.5. ลำดับวิวัฒนาการ

1.1.2.2.6. การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ

1.1.2.3. ระบบสุริยะ

1.1.2.3.1. การระบุตำแหน่ง

1.1.2.3.2. กระบวนการเกิดระบบสุริยะ

1.1.2.3.3. ดาวฤกษ์

1.1.2.3.4. ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

1.2. เทคโนโลยีอวกาศ

1.2.1. การสำรวจอวกาศ

1.2.1.1. กล้องโทรทรรศน์

1.2.1.2. ดาวเทียม

1.2.1.3. ยานอวกาศ

1.2.1.4. สถานีอวกาศ

1.2.2. แนวคิดการนำมาประยุกต์ใช้

2. ธรณีวิทยา

2.1. โลก

2.1.1. โครงสร้างโลก

2.1.1.1. การแบ่งชั้นของโครงสร้างโลก

2.1.1.2. สมบัติของโครงสร้างโลก

2.1.2. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

2.1.2.1. หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน

2.1.2.2. แนวรอยต่อของแผ่นธรณี

2.1.2.2.1. รูปแบบของแนวรอยต่อ

2.1.2.2.2. สาเหตุของรูปแบบแนวรอยต่อ

2.1.3. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ

2.1.3.1. ภูเขาไฟระเบิด

2.1.3.2. แผ่นดินไหว

2.1.3.3. สึนามิ

2.1.3.4. สาเหตุ กระบวนการเกิด ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย และแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

2.1.4. การรับพลังงานจากดวงอาทิตย์

2.1.4.1. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับพลังงานได้แตกต่างกัน ในแต่ละบริเวณ

2.1.5. อากาศ

2.1.5.1. การหมุนเวียนของอากาศ

2.1.5.2. ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ

2.1.5.3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2.1.5.4. ผลของการหมุนเวียนของอากาศ

2.1.5.5. เเนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์

2.1.5.6. การแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศจากแผนที่อากาศ

2.1.6. น้ำ

2.1.6.1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของ น้ำผิวหน้าในมหาสมุทร

2.1.6.2. รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร

2.1.6.3. ผลของการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร