Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Financce by Mind Map: Financce

1. Tài chính doanh Nghiệp

1.1. Định Nghĩa và tính chất

1.1.1. Định Nghĩa

1.1.1.1. Theo cách hiểu đơn giản nhất là 1 bộ phận giúp doanh ngiệp thu và tiêu tiền sao cho hiệu quả nhất

1.1.2. Tính Chất

1.1.2.1. Tính Thanh Khoản

1.1.2.1.1. ....

1.1.2.2. Tính sinh lời

1.1.2.2.1. .....

1.1.2.3. Tính Hiệu quả trong SD vốn

1.1.2.3.1. ....

1.2. Ngành Nghề

1.2.1. Lập và quản lí ngân sách

1.2.2. Lập và quản lí dòng tiền

1.2.3. Đánh giá các dự án đầu tư

1.2.4. ......

1.2.5. Thực trạng khi vừa mới ra trường

1.2.5.1. ..........

1.3. Các kĩ năng

1.3.1. Economic

1.3.1.1. .....

1.3.2. Efficiency

1.3.2.1. ....

1.3.3. Effectiveness

2. Tài chính quốc tế

3. Tài Chính công

4. Thị trường Chứng khoán

5. .......

6. Ngân Hàng