1. Các khái niệm

KHTN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1. Các khái niệm by Mind Map: 1. Các khái niệm

1. Phương pháp

1.1. Theo khoa học nghĩa, phương pháp là hệ thống các nguyên tắc được rút ra từ tri thức về các khách hàng luật để điều chỉnh hoạt động nhận thức và hoạt động nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định

2. Phương pháp dạy học

2.1. Thực hiện là kết hợp các hình thức về hoạt động của người dạy và người học với mục tiêu hướng vào một công việc để đạt được một mục tiêu nào đó

3. Ki thuật dạy học

3.1. Là những biện pháp, cách thức hành động của GV trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học

4. Quan điểm dạy học

4.1. Là những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp, trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học, những cơ sở lí thuyết của lí luận dạy học, những điều kiện dạy học và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò của GV và HS trong quá trình dạy học

5. Biện pháp dạy học

5.1. Có thể hiểu là cách làm, cách thức giải quyết một vấn đề hay tình huống cụ thể trong học tập

6. Hình thức tổ chức hoạt động DH

6.1. Là cách tiến hành tổ chức quá trình hoạt động học tập cho học sinh phù hợp với mục đích, nội dung bài học, nhằm làm cho bài học đạt kết quả tối ưu.