CUESTIÓNS FUNDAMENTAIS Á HORA DE TRABALLAR CON GRUPOS DIVERSOS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CUESTIÓNS FUNDAMENTAIS Á HORA DE TRABALLAR CON GRUPOS DIVERSOS by Mind Map: CUESTIÓNS FUNDAMENTAIS Á HORA DE TRABALLAR CON GRUPOS DIVERSOS

1. DIFERENZAR ENTRE "MULTICULTURAL" E "INTERCULTURAL"

1.1. MULTICULTURAL:

1.1.1. DESCRIBIR/PRESENTAR A REALIDADE EXISTENTE DAS SOCIEDADES ONDE COEXISTEN DISTINTAS CULTURAS

1.2. INTERCULTURAL:

1.2.1. INTERCAMBIO E INTERACCIÓN COMUNICATIVA ENTRE PERSOAS DE DISTINTAS CULTURAS, DANDO LUGAR Á CONVIVENCIA

2. APOSTAR SEMPRE POLA VERDADEIRA INCLUSIÓN

2.1. RELACIONADO CO TERMO "INTERCULTURAL"

3. APOSTAR POLAS DISTINTAS TÉCNICAS GRUPAIS

3.1. APRENDIZAXE MEDIANTE PROXECTOS

3.2. ROLE PLAYING

3.3. GRUPOS DE DISCUSIÓN

3.4. APRENDIZAXE COOPERATIVA

3.5. ETC

4. DIFERENZAR ENTRE "INTEGRACIÓN" E "INCLUSIÓN"

4.1. INTEGRACIÓN:

4.1.1. O SIMPLE FEITO DE UNIR PERSOAS DE DIFERENTES CULTURAS NUN GRUPO EN COMÚN

4.2. INCLUSIÓN:

4.2.1. CONSEGUIR QUE TODAS AS PERSOAS DUN GRUPO SE SINTAN IDENTIFICADAS, PARTÍCIPES E VALORADAS DENTRO DO GRUPO

5. TER EN CONTA A FORMA DE ELABORACIÓN DOS GRUPOS

5.1. NOS GRUPOS HOMOXÉNEOS...

5.1.1. AS PERSOAS SON DE CULTURAS QUE COMPARTEN SIMILITUDES NA CONDUCTA OU NOS VALORES

5.1.1.1. É MOI FÁCIL A ADAPTACIÓN DO GRUPO E NON HAI NINGÚN PROCESO INCLUSIVO

5.1.1.1.1. NON EXISTE A CONVIVENCIA INTERCULTURAL QUE BUSCAMOS

5.2. NOS GRUPOS HETEROXÉNEOS...

5.2.1. AS PERSOAS SON DE CULTURAS DISTINTAS, POLO QUE MANTEÑEN DIFERENZAS NUN PRINCIPIO

5.2.1.1. REQUIRE UN PROCESO DE NEGOCIO E ADAPTACIÓN PARA CHEGAR AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO

5.2.1.1.1. PRODÚCESE A VERDADEIRA INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDADE