Giá trị cốt lõi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giá trị cốt lõi by Mind Map: Giá trị cốt lõi

1. Trách nhiệm

1.1. Tôi luôn áp dụng đúng và cải tiến quy trình

1.1.1. Công bố kế hoạch hoàn thành hoặc sự cố (trước deadline) trước tập thể

1.1.2. Có trách nhiệm nếu đội nhóm không hoàn thành kế hoạch và đưa ra cam kết mới

1.1.3. Chủ động góp ý cũng như đưa ra ý tưởng cho các bộ phận liên quan

1.2. Tôi là chuyên gia xử lý sự cố

1.2.1. Luôn đặt mình vào sự cố để tìm giải pháp

1.2.2. Luôn nói “không” với “lý do”

2. Trung thực

2.1. Khách hàng tin tưởng - Đồng nghiệp tin yêu

2.2. Tôi là người truyền đạt và làm việc một cách lượng hóa

2.2.1. Dành 4 tiếng/tuần để trao đổi về 3 Giá trị cốt lõi với TVKD và Điều Độ tại Chi nhánh

3. Chiến đấu

3.1. Với Tôi - Lợi ích tổ chức là trên hết

3.2. Tôi là người đánh trông cậy

3.2.1. Luôn đồng ý khi nhận yêu cầu từ đồng nghiệp

3.2.2. Sẵn sàng cùng đồng nghiệp giải quyết sự cố