การบริหารการพัฒนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบริหารการพัฒนา by Mind Map: การบริหารการพัฒนา

1. ความหมาย

1.1. การบริหารแผนงานพัฒนาตามนโยบาย Fred W. Riggs

1.2. การพัฒนาการบริหาร ลงมือปฏิบัติตาม นโยบายแผน แผนงาน ติน ปรัชพฤทธิ์

1.3. การบริหารในประเทศที่ยากจนหรือประเทศด้อยพัฒนา Irving Swerdlow

1.4. การสร้างกลไกเพื่อการวางแผนให้เกิดความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ Merle Fainsod

1.5. การบริหารการพัฒนาจะช่วยให้กลไกต่าง ๆ ของรัฐเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของงานพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อุทัย เลาหวิเชียร

2. องค์ประกอบ

2.1. การพัฒนาการบริหาร

2.1.1. Development of Administration / D of A

2.1.2. การจัดเตรียม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา รวมถึงโครงสร้าง กระบวนการ / เทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริหาร

2.2. การบริหารเพื่อการพัฒนา

2.2.1. Administration of Development / A of D

2.2.2. การนำเอาสมรรถนะ หรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบบริหารมาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาจริง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่วางแผนไว้ล่วงหนา

3. จุดเน้นของการบริหารการพัฒนา ในฐานะ D of A

3.1. โครงสร้างหน้าที่

3.1.1. มุ่งศึกษาโครงสร้างหน้าที่

3.1.2. มุ่งศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์

3.1.3. มุ่่งศึกษากระบวนการในการบริหารงานขององค์การ

3.2. ระบบ

3.2.1. มองการพัฒนาในลักษณะที่เป็นระบบใหญ่

3.2.2. เป้าหมายของการพัฒนา คือ ความสัมพันธ์ที่ เหมาะสมระหว่างระบบย่อยต่าง ๆ

3.3. สภาพแวดล้อม

3.3.1. เน้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

3.3.2. เน้นสภาพแวดล้อมทางสังคม

3.3.3. ระบบบริหารจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

4. จุดเน้นของการบริหารการพัฒนา ในฐานะ A of D

4.1. การให้ความสำคัญต่อโครงการ

4.1.1. มุ่งเน้นการให้ความสำคัญของแต่ละโครงการ

4.1.2. หน่วยย่อยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "โครงการ" มีอิสระในการตัดสินใจ

4.1.3. โครงการมีระยะเวลาของการปฏิบัติ

4.2. การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเฉพาะด้าน

4.2.1. ด้านการศึกษา

4.2.2. ด้านการเกษตร

4.2.3. ฯลฯ

4.3. การให้ความสำคัญต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

4.3.1. มุ่งสู่กรอบแนวคิด

4.3.2. ให้ความสำคัญของการศึกษาการนำนโยบายไป สู่การปฏิบัติ

5. สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา

5.1. การพัฒนาภายนอกประเทศ

5.1.1. เทคโนโลยีและชีวภาพ

5.1.2. สิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านสังคม

5.1.3. อุดมการณ์

5.2. การพัฒนาภายในประเทศ

5.2.1. การเมือง

5.2.2. เศรษฐกิจ

5.2.3. สังคม

5.3. การพัฒนาภายในองค์การ

5.3.1. ความขัดแย้งระหว่างองค์การและบุคคล

5.3.2. ความขัดแย้งระหว่างความคาดหวังขององค์การและความต้องการของบุคคล

5.3.3. สถานการณ์ต่าง ๆ ภายในองค์การ