Икономика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Икономика by Mind Map: Икономика

1. Видове закони, намиращи приложение в бизнеса

1.1. търговски закон

1.2. закон за счетоводството

1.3. закон за облагане на доходите на физически лица

1.4. закон за коорпоративното доходно облагане

1.5. закон за данък добавена стойност(ДДС)

1.6. закон за защита на конкуренцията

1.7. кодекс на труда

2. Видове дейности

2.1. производствена дейност

2.2. маркетингова дейност

2.3. иновационна дейност

2.4. инвестиционна дейност

2.5. финансова дейност

2.6. дейности свързани с информационното осигуряване

2.7. дейности свързани с правната уредба

2.8. други дейности

3. Капитал и капиталова структура

3.1. Капитал

3.2. Видове печалба

3.2.1. брутна печалба

3.2.2. облагаема печалба

3.2.3. нетна печалба

4. Инвестиции

4.1. Виодве инвестиции

4.1.1. спрямо обект

4.1.1.1. национални

4.1.1.2. чуждестранни

4.1.2. според вида инвестиция

4.1.2.1. реални

4.1.2.2. финансови

4.1.3. според начина на влагане

4.1.3.1. преки

4.1.3.2. съпътстващи

4.2. Методи за оценка

4.2.1. статични

4.2.2. динамични

4.3. Участници

4.3.1. инвеститори

4.3.2. проектанти

4.3.3. изпълнител

4.3.4. доставчик

4.3.5. финансови институции и банки

5. Дълготрайни активи и методи за амортизация

5.1. Дълготрайни активи

5.1.1. материални активи

5.1.1.1. земи

5.1.1.2. гори

5.1.1.3. автомобили

5.1.1.4. софтуер

5.1.1.5. хардуер

5.1.1.6. други

5.1.2. нематериални активи

5.1.2.1. патенти

5.1.2.2. лицензи

5.1.2.3. ценни книжа

5.1.2.4. търговски марки

5.1.3. финансови активи

5.1.3.1. акции

5.1.3.2. облигации

5.1.3.3. съкровищни бонове

5.1.4. търговска репутация

6. Линеен метод

6.1. Начини на определяне на амортизационна норма

6.1.1. Ан = 100/Т %

6.1.2. Прилагат се нормативно зададени норми, съгласно категориите активи

7. Нелинеен метод

7.1. Прогресивни методи

7.1.1. метод на Е числата

7.1.2. const прогрес

7.1.3. неравномерно прогресивен

7.1.4. смесен метод

7.1.5. метод на изключителната амортизация

7.2. Дегресивни методи

7.2.1. метод на Е числата

7.2.2. const прогрес

7.2.3. неравномерно дегресивен

7.2.4. смесен метод

7.2.5. метод на изключителната амортизация

8. Краткотрайни активи и методи за материални запаси

8.1. Видове краткотрайни активи

8.1.1. материални запаси

8.1.1.1. материали

8.1.1.2. стоки

8.1.1.3. незавършено производство

8.1.2. парични средства

8.1.2.1. в лв или валута

8.1.2.2. в брой или в банкова сметка

8.1.3. краткосрочни финансови активи

8.1.3.1. акции

8.1.3.2. облигации

8.1.4. краткосрочни вземания

8.1.4.1. от клиенти

8.1.4.2. от доставчици

8.2. Методи за оценка на материални запаси

8.2.1. FIFO(first in first out)

8.2.2. LIFO(last in first out)

8.2.3. СПЦ(средна претеглена цена)