Теоретичні основи комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Теоретичні основи комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку by Mind Map: Теоретичні основи комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

1. Прийоми: захоплення, здивування, концентрування уваги, врахування думки більшості дітей

2. Засоби формування мовленнєвої особистості дошкільника: драматизація та інсценування художніх творів, мовленнєві ситуації та мовленнєві вправи, сюжетно-рольові ігри, які сприяють й стимулюють мовленнєвий розвиток, активність і самостійність дитини дошкільного віку.

3. Методика формування мовленнєвого самовираження дошкільників

4. Розвиток мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві

5. Мовленнєва особистість – центральна фігура освітнього процесу в ДНЗ.

6. Засоби і прийоми формування мовленнєвої особистості

7. Створення розвивального мовленнєвого середовища для формування мовленнєвої особистості

8. Мовленнєвий розвиток підпорядковується завданням формування у вихованців мовних навичок: фонетичних, лексичних, гра¬матичних, орфоепічних, стилістичних. Але потреби сучасного життя вимагають від дошкільника не тільки засвоєння мовних навичок, а й сформованого уміння адекватно й доречно користуватися мовою в конкретних комунікативних ситуаціях, оскільки засвоєння та закріплення мовних норм, які історично склалися, не замінить уміння слухати та розуміти іншого, правильно висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання, ввічливо звернутися, запропонувати товаришеві допомогу, дати пораду, тактовно висловити незгоду тощо.

9. Тому одним із завдань дошкільної освіти є формування мовленнєвої особистості, яка б володіла вміннями і навичками у соціально прийнятній мовленнєвій формі виражати свої потреби, інтереси, мож-ливості, наміри, доводити, обґрунтовувати, відстоювати власну точку зору

10. Компонентами мовленнєвого самовираження дошкільників є: когнітивний, емоційний, поведінковий. Когнітивний компонент забезпечує, з одного боку, саму можливість вираження думок, почуттів, ставлення до іншого, і з іншого – можливість бути зрозумілим і сприйнятим оточенням.

11. Емоційний компонент включає певні емоційні прояви по відношенню до дорослих та однолітків, які виражаються у мовленнєвих конструктах, забарвлених приємними (неприємними) відчуттями, відповідною інтонацією та емоційним ставленням до інших; бажання однієї дитини досягти успіху, іншої – уникнути неуспіху, залишитися в тіні.

12. Поведінковий компонент засвідчує сформовану (несформовану) потребу через мовленнєве висловлювання заявити про себе, надати емоційному забарвленню певну дієвість.

13. Типи мовленнєвого самовираження дошкільників: – конструктивний – – суперечливий – деструктивний – – невизначений

14. Розвивальне мовленнєве середовище – це потенційні можливості позитивного впливу різноманітних факторів у їх взаємодії на мовленнєвий розвиток дитини і формування мовленнєвої особистості.

15. Основою розвивального середовища є забезпечення доброзичливої атмосфери, де б дитині надавалося право на мовленнєву активність, на довіру, на помилку та доброзичливе ставлення

16. складові мовленнєвого розвивального середовища: • природне довкілля; • довкілля культури; • людське довкілля (соціальне); • середовище власного "Я".