Икономика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Икономика by Mind Map: Икономика

1. Инвестиции и инвестиционни проекти

1.1. Видове инвестиции

1.2. Методи за оценка на инвестиционните проекти

2. Краткотрайни активи и методи за оценка на материални запаси

2.1. Краткотрайни активи

2.2. Методи за оценка на материални запаси

3. Видове дейности, изпълнявани от стопански субекти

3.1. Производствена

3.2. Иновационна

3.3. Меркетингова

3.4. Инвестиционна

3.5. Финансова

3.6. Дейности, свързани с правната рамка и нормативната уредба

3.7. Дейности, свързани с инфлационна осигуровка

3.8. Други

4. Дълготрайни активи и методи на амортизация

4.1. Дълготрайни активи

4.2. Методи за амортизация

5. Капитал и капиталова структура

5.1. Източници на средства

5.2. Видове печалби

6. Видове закони, които намират приложение в бизнеса

6.1. Търговски

6.2. Закон за счетоводството

6.3. Закон за корпоративното подоходно облагане

6.4. Закон за облагане доходите на физически лица

6.5. Закон за данък добавена стойност

6.6. Закон за защита на конкуренцията Кодекс на труда

6.7. Други