ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 by Mind Map: ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

1. 3R

1.1. Read

1.2. Write

1.3. Arithermatic

2. 8C