Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÌNH 6 by Mind Map: HÌNH 6

1. Hình tròn

1.1. Đường tròn

1.2. Dây cung

1.3. Cung

2. Góc

2.1. Kề nhau

2.2. Phụ nhau

2.3. Bù nhau

2.4. Kề bù

3. 2 Góc

3.1. Góc tù

3.2. Góc vuông

3.3. Góc bẹt

3.4. Góc nhọn

4. Tia

4.1. Tia nằm giữa 2 tia

4.2. Tia đối

4.3. Tia trùng

5. Đường thẳng

6. Đoạn thẳng

6.1. Trung điểm

6.2. Khi nào AB+BC=AC

6.2.1. Điểm nằm giữa hai điểm còn lại

7. Mặt phẳng

7.1. Nửa mặt phẳng

8. Điểm

8.1. Điểm nằm giữa hai điểm còn lại

9. Tam giác

9.1. Đỉnh

9.2. Cạnh