Filosofian osa-alueet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Filosofian osa-alueet by Mind Map: Filosofian osa-alueet

1. metafysiikka

1.1. Pohditaan todellisuuden luonnetta

1.1.1. ontologia

1.1.1.1. oppi olevasta

1.1.2. kosmologia

1.1.2.1. nykyään oma tiede

1.1.3. teologia

1.1.3.1. kun pohditaan filosofian keinoin jumalan olemassaoloa

1.2. keskeiset kysymykset:

1.2.1. mitä on olemassa?

1.2.2. millaista olemassa oleva on?

1.3. pohtii olemisen eri lajeja

2. tieto-oppi (epistemologia)

2.1. pohditaan tietoon ja totuuteen liittyviä käsitteitä

2.2. keskeisiä kysymyksiä:

2.2.1. mitä tieto on?

2.2.2. miten tietoa saadaan?

2.2.3. mitä tiede ja tieteellinen tieto on?

2.2.4. miten totuus voidaan määritellä?

3. etiikka

3.1. millainen teko on eettisesti hyvä tai paha, oikea tai väärä

3.2. keskeisiä kysymyksiä:

3.2.1. miten voidaan perustella, että jokin teko on hyvä?

3.2.2. mitä ovat moraaliset arvot ja mihin ne perustuvat?

3.2.3. mitä on hyvyys ja pahuus?

3.2.4. miten moraalifilosofiaa voidaan hyödyntää yhä uusissa kysymyksissä, joita esimerkiksi tieteen kehitys tuo tullessaan?

4. yhteiskuntafilosofia

4.1. valta ja vallan käyttö

4.2. oikeudenmukaisuus

4.2.1. miten luodaan yhteiskunta, joka on oikeudenmukainen?

4.2.2. ovatko yksilön edut yhteisön etua tärkeämpiä

4.3. erilaiset poliittiset järjestelmät

4.4. vapaus

4.4.1. onko vapaus pakon poissaoloa vai mahdollisuuksien läsnäoloa

5. filosofinen estetiikka

5.1. taiteen luonne

5.1.1. millainen olio taideteos on?

5.2. kauneus ja sen määrittely

5.2.1. onko kauneus katsojan silmässä vai onko kyse jostain muusta kuin ihmisen kokemuksesta?

5.3. keskeisiä kysymyksiä:

5.3.1. voiko taidetta syntyä sattumalta?

5.3.2. voiko ruma olla taidetta?

5.3.3. miten taiteellisesti verrata sifoniaorkesterin ja rap-yhtyeen konserttia?

6. logiikka

6.1. johdonmukainen ajattelu

6.2. kyse käsitteellisestä ajattelusta

6.3. nykyään osa matematiikkaa

6.3.1. noudattavat periaatteessa samoja sääntojä ja periaatteita

6.4. väite on tosi tai epätosi