Filosofian osa-alueet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Filosofian osa-alueet by Mind Map: Filosofian osa-alueet

1. tieto-oppi

1.1. eli epistemologia

1.1.1. Tuutkii tietoa ja totuutta

1.1.2. Keskeiset kysmykset tieto-opissa ovat

1.1.2.1. Mitä tieto on? Miten tietoa saaddaan? Mitä tiede ja tieteellinen tieto ovat? Miten totuus voidaan määritellä?

1.1.3. Tiedon erilajien tukimista

1.1.3.1. esim arkitieto ja tieteellinen tieto

1.1.4. Tutkitaan myös paljon tieteen luonnetta ja tieteellisen tiedon tuntomerkkejä

2. etiikka

2.1. kuvaileva etiikka

2.1.1. tutkitaan ihmisen erilaisia moraalia käsityksiä

2.2. normatiivinen etiikka

2.2.1. perustelut siihen onko teko hyvä vai paha tai oikea vai väärä

2.2.1.1. perustelut voivat löytyä tekijän motiivin avulla

2.2.2. voidaan myös pohtia tekojen seurauksia ja sitä toimiko tekijä jonkin periaatteen mukaisesti

2.2.3. missä tilanteessa saa valehdella ja milloin on oikeus rikkoa lakia

2.3. metaetiikka

2.3.1. moraalin ja moraalisten käsitteiden olemassaoloa

2.3.1.1. esim onko hyvyys ihmisen antama käsitys

2.3.2. käsitelllään mitä itse hyvyys on ja moraalin ja moraalikäsitteiden perimmäistä olemusta

2.4. soveltava etiikka

2.4.1. mitä eettisiä ulottuvuuksia liittyy esim ihmisen kloonaukseen

3. logiikka

3.1. johdonmuotoinen ajattelu

3.2. logiikassa on kyse käsitteellisestä ajattelusta

3.3. ei tutki hyvän olemusta tai todellisuuden luonnetta, vaan päättelyn ja ajattelun muotoja

3.4. ajatukset ovat päteviä ja hyvin luotettavia

3.5. detuktiivinen päättely

3.6. nykyään myös osana matematiikkaa

3.7. perusajatus on: onko väite tosi vai epätosi

3.7.1. nykyään voi myös olla pohdintoja joissa väite lause voi olla joku muu kuin tosi tai epätosi

4. yhteiskuntafilosofia

4.1. keskittyy tutkiamaan valtaa ja vallankäyttöä, oikeudenmukaisuutta ja erilaisia poliittisia järjestelmiä

4.2. kysytään perusteluita erilaisille yhteiskuntamalleille

4.3. keskeinen käsite on oikeudenmukaisuus, miten luoda toimiva yhteiskunta, joka on oikeuden mukainen.

5. metafysiikka

5.1. todellisuudden luonteen pohdintaa

5.2. kosmologia kuului alunperin myös metafysiikkaan, nykyään se on oma tieteensä

5.3. ontologia on metafysiikan tärkein osa-alue

5.3.1. tarkoittaa oppia olevasta

5.4. Mitä on olemassa ja millaista olemassa oleva on. Nämä ovat metafysiikan keskeiset ajatukset.

5.4.1. pohtii myös olemassa olemisen eri lajeja

6. estetiikka

6.1. tutkii kauneutta ja sen määrittelyä ja kauneusarvoihin liittyvää eri esiintymismuodoissaan

6.1.1. onko kauneus katsojan silmissä vai onko kyse jostain muusta kuin ihmisen kokemuksesta

6.2. keskeisiä kysymyksiä on, voiko taidetta syntyä sattumalta, voiko ruma olla taidetta ja miten taiteellisesti verrata sinfoniaorkesterin ja rap yhtyeen konserttia