Ymchwil ir marchnad

Map meddwl amdan Ymchwil ir marchnad

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ymchwil ir marchnad by Mind Map: Ymchwil ir marchnad

1. Gwybodaeth

1.1. Newid yn yr marchand

1.1.1. Pam maen bwysig wneud ymchwil i newid yn yr marchnad?

1.1.1.1. maen bwysig iawn i busens wneud ymchwil mewn i newid yn yr marchand iddo gallu ymestyn yn y llefydd iawn, fel engraifft os yw pris stock adidas yn cynnyddu llawer a pris stock nike yn gwllwn mae hynna yn gallu olygu fod yna fwy o ofyn am cynnhyrch adidas nac nike ac felly mae sports direct yn mynd i neidio ar y cyfle i hysbysebu ac gwerthu llawer fwy o cynnhyrch adidas.

1.1.2. Pa fath o wybodaeth rwyt yn chwilio amdan wrth wneud ymchwill i newid yn yr marchnad

1.1.2.1. Os rwyt yn wneud ymchwil mewn i newid yn yr marchand rwyt yn chwilio am gwybodaeth amdan pa stock sydd yn cynnyddu ac pa stock sydd yn lleihau mewn pris, fel engraifft os oeddachi wedi wneud ymchwill mewn i newid yn yr farchnad mi faswch wedi prynu GME ar yr 14 o ionwar am $40 ac ei werthu ar yr 27 fed o ionawr am $347.51 yr share.

1.2. Cwsmeriad a darpar gwsmeriad

1.2.1. Pam maen bwysig wneud ymchwil i cwsmeriaid a darpar cwsmeriaid?

1.2.1.1. maen bwysig wneud ymchwil mewn ich cwsmeriaid iddachi gallu cynnhyrchu cynnhyrch, marchnata, ac hysbysebu i appelio at eich cwsmeriaid, fel engraifft os tin boss o cwmnni papur newydd ac mae dy cwsmeriaid yn pobl hen dwyt ti ddim yn cau lawr yr ochr papur newydd ac symud i postio eich erthyglon ar yr we, rydych yn cario yn mlaen i werthu ac printio papurau newydd .

1.2.2. pa fath o wybodaeth rwyt yn chwilio amdan wrth wneud ymchwill i cwsmeriaid a darpar cwsmeriaid

1.2.2.1. pan rwyt yn wneu ymchwil mewn ich cwsmeriaid rwyt yn anelu i casglu llawer o wybodaeth amdanynt fel, pwt ydi nwh, ei oed?, rhyw?, gwaith?, diddordebau?, pryd mae nhw yn prynu?, panm mae nhw yn prynu?, lle mae nhw yn prynu?,.

1.3. Cystadleuwyr

1.3.1. Pam mane bwysig wneud ymchwil i eich cystadleuwyr?

1.3.1.1. Mae gwybod am dan dy cystadleuwyr yn gallu helpu chdi wneud dy cynnhyrch, gwasanethau ac hysbysebu sefyll allan i cymharu hefo dy cystadleuaeth.Mi wneith gwybod am dy cystadleuaeth gadael i chdi gosod prisiau cystadleuol.

1.3.2. pa fath o wybodaeth rwyt yn chwilio amdan wrth wneud ymchwill i eich cystadleuwyr?

1.3.2.1. os rwyt yn chwilio am wyboadaeth am dy cystadleuaeth rwyt eisiau casglu data am llawer o pynciau fel sut y maent yn werthu ei cynnhyrch i ei cwsmeriaid, yr pris am ei cynnhyrch, sut mae nhw yn maarchnata ei cynnhrych, sut mae nhw yn dosbarthu ei cynnhrych, model ei busnes.

1.4. Dylanwadau

1.4.1. Pam maen bwysig wneud ymchwil i dylanwadau ?

1.4.1.1. maen bwysig wneud ymchwil mewn i dylanwadau fel eich fod yn gwerthu yr cynnhyrch mae pawb eisiau, fel engraifft mae vegatarions ac vegan's wedi codi ac felly os rwyt tin siop sydd yn werthu bwyd mi ddylsa chdi werthu cynnhyrch quorn ac lelfrith almond fel fod pob un och cwsmeriad yn boddhad

1.4.2. pa fath o wybodaeth rwyt yn chwilio amdan wrth wneud ymchwill i dylanwadau?

1.4.2.1. Pam rwyt yn wneud ymchwil mewn i dylanwadau rwyt yn chwilio am yr trends newydd ac rhei sydd yn codi mewn poblogaidd yn enwedig rhei yn dy targed marchnad.

1.5. Ymddygiad prynu

1.5.1. Pam maen bwysig wneud ymchwil i ymddygiad prynu eich cwsmeriaid?

1.5.1.1. maen bwysig i busnes wneud gwaith ymchwil mewn i ymddygiad prynu ei cwsmeriaid fel ei fod yn gallu ryddhau ei cynnhyrchu ar yr amser gorau posib fel engraifft mae pobl fwy debygol o prynu cynnhyrch arol ei "pay day " ac felly maent yn synhwyrol iawn i busnes ryddhau cynnhrych newydd cyn neu ar diwrnod yna.

1.5.2. pa fath o wybodaeth rwyt yn chwilio amdan wrth wneud ymchwill i ymddygiad prynu eich cwsmeriaid?

1.5.2.1. yr fath o wybodaeth rwyt yn chwilio amdan wrth wneud ymchwil mewn i ymddygiad prynu eich cwsmeriaid yw gwybodaeth fel pryd mae nhw yn prynu, faint mae nhw yn prynu, faint mae nhw yn gwario , ac i pwy mae nhw yn prynu.

2. Ymchwil

2.1. Pa fath o ymchwil?

2.1.1. Arolwg

2.1.1.1. Arolygon ffon

2.1.1.1.1. Proses syml ac eithaf rhadd yw hon lle rydych yn ffonio eich cwsmeriaid i gofyn barn yr cwsmer am dan eich cynnhyrch ond mae genddo gwalla, un cyntaf does yna ddim llawer o pobl sydd yn ateb ffon i rhif dydnt yn ei wybod ac yn ail maent yn anodd predictio pryd ydir amser gorau i ffonio pobl oherwydd fod gan pobl bywydau ac amserleni gwahanol.

2.1.1.2. Holiaduron

2.1.1.2.1. mae yna llawer o ffyrdd y gelli cynnal holiadur, trwy y post, ar yr we, ac ar y stryd ond trwy y post ywr ffordd dwythaf oherwydd fod yr atebion yn eithaf wael. Os rydych yn wneud yr holiadur ar stryd mae rhaid fod yr holiadur ddim yn biast fel engraifft ti ddim yn holli holiadur am esgidiau mewn siop esgidiau neu fydd yr ateb yn bias. Hefyd mae rhaid wneud yn siwr fod yr person sydd yn cynnal yr holiadur wedi ei hyfforddi yn gwyir i peidio arwain yr atebwyr i roir ateb mae nhw eisiau.

2.1.1.3. Adborth cwsmeriaid/cyflenwyr

2.1.1.3.1. Dyma ffor i cwsmeriaid rhoi ei barn ac adborth roi adborth am wahanol agweddau ar fusnes , fel y cyflymder ei ymateb, sut maen delio a rhanddeiliadau ac sut maen cymharu gyda ei cystadleuaeth trwy y ddefnydd o llinell gymorth neu rhif ffon ar pecynnu ei cynnhyrch.

2.1.1.4. Grwpiau ffocws

2.1.1.4.1. Mae grwpiau ffocws yn grwpiau bach o pobl sydd yn rhoi ei barn ar materion pwysig bunses fel Enw yr cwmmni, ddelwedd y cwmmni. Nid fydd barn yr pobl yma yn cynrychioli y mwyafrif or farchnad oherwydd fod rhifau yr grwpiau yma yn fach.

2.1.1.5. Ymchwil rhyngrwyd

2.1.1.5.1. Mae gan llawer o fusnesi wefan dyddiau yma lle mae ei cwsmeriaid yn gallu rhoi adborth, syniadau, ac diolch ir busnes, hefyd mae'r busnes yn gallu casglu data ar ei cwsmeriad trwy ei wefan wrth ofyn cwestiynau fel "Howd did you find us?" a ballu ac felly yn gallu weld pwy yw ei cwsmeriad ac gwybod sut i targedu nhw yn yr dyfodol.

2.1.1.6. Y wasg brint

2.1.1.6.1. Trwy darllen ac cadw fynny hefo yr wasg rydych yn gallu casglu gwybodaeth am darlun farchnadoedd , economi, ac yr chystadleuwyr trwy ffynonellau fel papurau newydd ac efallai cylchgronnau busnes.

2.1.2. ansoddol

2.1.2.1. Data ansoddol yw data sydd yn cynnwys safbwyntiau ac barnau ac nid ffigurau ac gwybodaeth ystadegol ddibynadwy.

2.1.3. meintiol

2.1.3.1. Data meintiol yw data sydd yn cynnwys rhifau ac ystadegau sydd yn cael ei ddefnyddio i mesur maint farchnad, twf marchnad ac nifer y cwsmeriaid sydd gan busnes.

2.1.4. cynradd (ymchwill maes)

2.1.4.1. Arsylwi

2.1.4.1.1. Pan mae busness yn arsylwi maent fel arfer yn gwylio siopwyr go iawn yn mynd o gwmpas marchnad i trio deall beth sydd yn codi ei sylw

2.1.4.2. Arbrofi

2.1.4.2.1. Gall busnes rhoi cynnhyrch fyny am werth mewn marchnad fach fel rhyw fath o profwr cyn ir cynnhyrch cael ei rhyddhau yn cenedleuthol i weld os fysa yr cynnhyrch yna yn wneud yn dda neu ddrwg cyn gwario ei pres ai wryddhau ir byd i gyd cael weld.

2.1.4.3. Cynnal arolwg

2.1.4.3.1. Cwestiynu eich cwsmeriaid i cael wybodaeth genddynt amdan ei cwmmni ai cynnhyrch, gall cwestiynau amrywio o "beth tin hoffi amdan ein cynnhyrch" i " beth tin meddwl rydani fel cwmnni yn gallu wneud i wella ein llun"!

2.1.4.4. Anfantais

2.1.4.4.1. Gall ymchwil Cynradd fod yn ddrud iawn ac yn araf yn enwedig os rydych yn ei wneud llawer iawn o weithiau yn wahanol lefydd i cadarnhau data.

2.1.5. Eilaidd (ymchwil desg

2.1.5.1. Manteision

2.1.5.1.1. Casglu gwybodaeth yn gyflym ac yn rhad o ffynhonellau sydd iw gael i pawb fel papurau newydd, llyfrau, cylchgronnau, cyfnodolion ar rhyngrwyd ac hefyd yr llywodraeth pan rydynt yn cynhyrchu gwybodaeth am faterion fel yr economi ac thueddiadau cymdeithasol.

2.1.5.2. Anfanteison

2.1.5.2.1. Rhan fwyaf or amser dydi yr wybodaeth maer busnes yn ei angen ddim yn yr ffunonellau yma yn enwedig os ydir cwmnni eisiau targedu gwybodaeth ardal arbennig sydd heb llawer o golau arnynt. Arben hynna dydi yr wyboadeth mae cwmmniau fel yr daily post yn rhoi allan ddim yn wir heddiw yn enwedig hefo yr economy yn newid fel y maent rhwan ac oherwydd hynna dydi yr wybodaeth mae'r cwmmni yn rhoi allan yn gallu cael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau pendant ac pwysig.

3. Pwrpas

3.1. Beth yw pwrpas ymchil ir marchand?

3.1.1. Pwrpas ymchwill marchnata ydi i caslgu gwybodaeth am llawer o pynciau sydd i wneud hefo eich busnes ac wedyn ei dadansoddi, cyflwyno ac wedyn wneud penderfyniadau fwy pendant yn dilun yr wybodaeth newydd.

3.2. Pam wneud ymchwi marchnata?

3.2.1. Mae yna llawer o rhesymau pam y ddylai busnes wneud ymchwil marchnata fel engraifft, mi fysa ymchwill marchnata yn helpu casglu gwybodaeth amdan :Galw,Dylanwadau ar y glaw,cystadleuaeth, Y farchned darged ac llawer fwy o categoriau.

3.3. Dydi ymchwil marchnata ddim mor pwysig ac hyna...

3.3.1. Mae ymchwil marchnata yn pwysig iawn i busnes oherwydd ei fod yn helpu busnes adnabod cyfleoedd newydd a gapiau yn yr marchnad, wneud penderfyniad fwy clir ar sut i hysbysebu arol pwyso a mesur, gweld os rydych yn gwastraffu defnyddiau ac arian arol asesu effeithlonrwydd eich ymgyrch dwythaf.