Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anken by Mind Map: Anken

1. Dãy đồng đẳng và danh pháp

1.1. a. Dãy đồng đẳng

1.1.1. Hidrocacbon

1.1.1.1. Không no

1.1.1.2. Mạch hở

1.1.2. Công thức chung : CnH2n

1.2. b. Danh pháp

1.2.1. Tên thông thường

1.2.1.1. Tên ankan - an + ilen

1.2.2. Tên thay thế

1.2.2.1. Tên mạch chính - số chỉ vị trí nối đôi - en

1.2.3. Tên ANKEN có mạch nhánh

1.2.3.1. số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số vị trí nối đôi + en

2. Đồng phân

2.1. a. Đồng phân cấu tạo

2.1.1. Đồng phân mạch cacbon

2.1.2. Đồng phân vị trí nối đôi

2.2. b. Đồng phân hình học

2.2.1. Cis

2.2.2. Trans

3. Tính chất vật lý

3.1. C4 trở lên : là chất lỏng và rắn

3.2. C2 -> C4 : chất khí

3.3. Không màu, không tan trong nước, tan tốt trong dàu mỡ

4. Tinh chất hóa học

5. Điều chế