Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG II by Mind Map: CHƯƠNG II

1. Nhu cầu dinh dưỡng

1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

1.1.1. nhu cầu

1.1.2. tiêu chuẩn

1.1.2.1. khái niệm

1.1.2.2. các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn

1.1.2.2.1. năng lượng

1.1.2.2.2. protein

1.1.2.2.3. khoáng

1.1.2.2.4. vitamin

1.1.2.3. khẩu phần ăn của vật nuôi

1.1.2.3.1. khái niệm

1.1.2.3.2. nguyên tắc phối hợp khẩu phần

1.2. Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

1.2.1. một số loại thức ăn chăn nuôi

1.2.1.1. một số loại dùng trong chăn nuôi

1.2.1.2. đặc điểm một số loại thức ăn

1.2.1.2.1. thức ăn tinh

1.2.1.2.2. thức ăn xanh

1.2.1.2.3. thức ăn thô

1.2.1.2.4. thức ăn hỗn hợp

1.2.2. Sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi

1.2.2.1. vai trò

1.2.2.2. các loại thức ăn hỗn hợp

1.2.2.3. quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

1.3. Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

1.3.1. bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên

1.3.1.1. cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên

1.3.1.2. những biện pháp phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn cho cá

1.3.2. sản xuất thức ăn nhân tạo nuôi thủy sản

1.3.2.1. vai trò

1.3.2.2. các loại thức ăn nhân tạo

1.3.2.3. sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thủy sản

1.4. ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.4.1. cơ sở khoa học

1.4.2. ứng dụng để chế biến

1.4.3. ứng dụng để sản xuất

2. Môi trường sống

2.1. Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

2.1.1. xây dựng chuồng trại

2.1.1.1. một số yêu cầu kỹ thuật

2.1.1.2. xử lý chất thải, chống ô nhiễm

2.1.1.2.1. tầm quan trọng

2.1.1.2.2. phương pháp

2.1.1.2.3. lợi ích

2.1.2. chuẩn bị ao nuôi cá

2.1.2.1. tiêu chuẩn

2.1.2.2. quy trình

2.2. điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

2.2.1. điều kiện phát sinh, phát triển

2.2.1.1. các loại mầm bệnh

2.2.1.2. yếu tố môi trường và điều kiện sống

2.2.1.3. bản thân con vật

2.2.2. sự liên quan giữa các điều kiện phát sinh, phát triển bệnh

2.3. một số loại vac xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

2.3.1. vac xin

2.3.1.1. khái niệm

2.3.1.2. đặc điểm của các loại vac xin thường dùng

2.3.2. thuốc kháng sinh

2.3.2.1. khái niệm

2.3.2.2. một số đặc điểm và nguyên tắc của thuốc kháng sinh

2.3.2.2.1. đặc điểm

2.3.2.2.2. nguyên tắc

2.3.2.3. một số thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi và thủy sản

2.4. ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất kháng sinh và vac xin

2.4.1. cơ sở khoa học

2.4.2. ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất kháng sinh

2.4.3. ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất vac xin

3. Giống vật nuôi

3.1. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục

3.1.1. khái niệm

3.1.2. quy luật

3.1.3. các yếu tố ảnh hưởng

3.2. Chọn lọc giống vật nuôi

3.2.1. ngoại hình thể chất

3.2.2. khả năng sinh trưởng, phát dục

3.2.3. sức sản xuất

3.2.4. một số phương pháp

3.2.4.1. chọn lọc hàng loạt

3.2.4.2. chọn lọc cá thể

3.3. Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

3.3.1. nhân giống thuần chủng

3.3.1.1. khái niệm

3.3.1.2. mục đích

3.3.2. lai giống

3.3.2.1. khái niệm

3.3.2.2. mục đích

3.3.2.3. một số phương pháp lai

3.3.2.3.1. lai kinh tế

3.3.2.3.2. lai gây thành (tổ hợp)

3.4. Sản xuát giống trong chăn nuôi và thủy sản

3.4.1. hệ thống nhân giống vật nuôi

3.4.1.1. tổ chức

3.4.1.1.1. đàn hạt nhân

3.4.1.1.2. đàn nhân giống

3.4.1.1.3. đàn thương phẩm

3.4.1.2. đặc điểm của hệ thống nhân giống hình tháp

3.4.2. quy trình sản xuất con giống

3.4.2.1. quy trình sản xuất gia súc giống

3.4.2.2. quy trình sản xuất cá giống

3.5. Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

3.5.1. khái niệm

3.5.2. cơ sở khoa học

3.5.3. quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò