การฟื้นฟูมลพิษทางดินที่ปนเปื้อนกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การฟื้นฟูมลพิษทางดินที่ปนเปื้อนกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม by Mind Map: การฟื้นฟูมลพิษทางดินที่ปนเปื้อนกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม

1. ปัญหามลพิษทางดินจากภาคอุตสาหกรรม

1.1. มลพิษทางดินจากกากของเสียและสิ่งปฏิกูล

1.1.1. กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีลักษณะเช่นเดียวกับมูลฝอยชุมชน

1.1.2. กากอุตสาหกรรมอันตราย เช่น สารไวไฟ สารกัดกร่อน

1.2. มลพิษทางดินจากอากาศเสีย

1.2.1. วัสดุกัมมันตภาพรังสีที่มองไม่เห็นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับขนนกหรือเมฆควัน กระจายตัวไปสู่ชั้นบรรยากาศโดยบางส่วนจะตกลงบนพื้นดินส่งผลต่อการปนเปื้อนในดิน

1.3. มลพิษทางดินจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

1.3.1. ยกตัวอย่างประเภทอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ

1.3.1.1. อุตสาหกรรมอาหาร น้ำทิ้งมักมีสารอินทรีย์สูงมากทำให้ O2 ในแหล่งน้ำน้อยลง

1.3.1.2. อุตสาหกรรมเส้นใย ของเสียเกิดจากสารเจือปนที่มีอยู่ในเส้นใย

1.3.1.3. อุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ำทิ้งมีสารประเภทไฮโดรคาร์บอนและกรด

1.3.1.4. อุตสาหกรรมยางและพลาสติก น้ำทิ้งจะมีค่า BOD สูง

1.4. มลพิษทางดินจากสารเคมีอุตสาหกรรม

1.4.1. ปุ๋ยเคมี เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ดินเปรี้ยว

1.4.2. การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีฤทธิ์ทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

2. ผลกระทบของปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรม

2.1. ผลกระทบของสารพิษในห่วงโซ่อาหาร

2.1.1. ในการเคลื่อนย้ายสารพิษและเชื้อโรคในห่วงโซ่อาหาร ยกตัวอย่าง การดำรงชีวิตของเชื้อโรคL.monocytogenesในดินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นองค์ประกอบของดินและการอยู่รอดของจุลชีพต่างๆในดิน

3. แนวคิดในการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

3.1. แนวคิดการจัดการดิน

3.1.1. คำนึงถึงทรัพยากรทุกอย่างไปพร้อมๆกัน

3.1.2. ทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

3.1.3. คำนึงถึงการอนุรักษ์ไว้เป็น รากฐานสำคัญ

3.1.4. ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์

3.1.5. มนุษย์ไม่สามารถสร้างทรัพยากร บางชนิดขึ้นมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ

3.2. เเนวคิกการอนุรักษ์ดิน

3.2.1. การอนุรักษ์โดยลดการไถดิน

3.2.2. การปลุกพืชขนานตามพื้นผิว

3.2.3. การเพาะปลูกแบบขั้นบันได

3.2.4. การสร้างแนวกันลม

3.2.5. การคงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4. แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมลพิษทางดิน

4.1. เทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่โดยวิธีทางชีวภาพ

4.1.1. การย่อยสลายทางชีวภาพ

4.1.2. การส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพ

4.1.3. การใช้พืชฟื้นฟู

4.2. เทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่ โดยวิธีทางกายภาพ/เคมี

4.2.1. การออกซิไดซ์ด้วยสารเคมี

4.2.2. การแยกด้วยไฟฟ้

4.2.3. การล้างดิน

4.2.4. การสกัดสารระเหยง่ายออกจากดิน

4.2.5. การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง

4.2.6. การดูดซับ

4.2.7. การตกผลึก

4.2.8. การกรองด้วยเยื่อเมมเบรน

4.3. เทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่ โดยวิธีใช้ความร้อน

4.3.1. การใช้ความร้อนบำบัด

4.3.2. การเผา

4.4. เทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่ โดยวิธีทางชีวภาพ/เคมี

4.4.1. การทำร่องชีวภาพ

4.4.2. การหมักทำปุ๋ย

4.4.3. การทำฟาร์มดิ

4.4.4. การบำบัดของเหลวข้นทางชีวภาพ

4.4.5. การสกัดทางเคมี

4.4.6. การออกซิไดซ์/รีดิวซ์ทางเคมี

4.4.7. การกำจัดฮาโลเจ

4.4.8. การแยกออก

4.4.9. การล้างดิน

4.5. เทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่ โดยวิธีทางความร้อน

4.5.1. การกำจัดสารปนเปื้อนด้วยก๊าซร้อน

4.5.2. การเผา

4.5.3. การเผาแบบไร้อากาศ

4.5.4. การสกัดด้วยความร้อน

4.6. เทคโนโลยีการสกัดการเคลื่อนที่

4.6.1. การปิดด้วยดิน

4.6.2. การสร้างกำแพงกายภาพ

4.6.3. การอัดลงบ่อลึก

5. 61011212121 นางสาวชลิดา อาญาเมือง