கர்ப்பகாலதில் செய்யப்படும் அனைத்து வகையான ஸ்கேன் வசதிகளும் சென்னை மகளிர் கிளினிக் & ஸ்கேன் மையம...

சிறந்த பிரசவ கால அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மையம்

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
கர்ப்பகாலதில் செய்யப்படும் அனைத்து வகையான ஸ்கேன் வசதிகளும் சென்னை மகளிர் கிளினிக் & ஸ்கேன் மையம் செய்கிறது. by Mind Map: கர்ப்பகாலதில்  செய்யப்படும் அனைத்து வகையான ஸ்கேன் வசதிகளும்  சென்னை மகளிர் கிளினிக் & ஸ்கேன் மையம்  செய்கிறது.

1. ஃபோலிகுலர் ஆய்வு https://www.chennaiwomensclinic.in/ஃபோலிகுலர்-ஆய்வு/

2. பெல்விக் ஸ்கேன் https://www.chennaiwomensclinic.in/பெல்விக்-ஸ்கேன்/

3. கோரியோனிக் வில்லஸ் மாதிரி (Chorionic Villus Sampling) https://www.chennaiwomensclinic.in/கோரியோனிக்-வில்லஸ்-மாதிர/

4. அம்னோசென்டெசிஸ் (Amniocentesis) https://www.chennaiwomensclinic.in/அம்னோசென்டெசிஸ்/

5. கரு குறைப்பு செயல்முறை (Fetal Reduction) https://www.chennaiwomensclinic.in/கரு-குறைப்பு-செயல்முறை/

6. கரு டாப்ளர் ஸ்கேன் (Fetal Echo) https://www.chennaiwomensclinic.in/கரு-டாப்ளர்-ஸ்கேன்/

7. கரு எக்கோ கார்டியோகிராம் (Fetal Doppler Scans) https://www.chennaiwomensclinic.in/கரு-எக்கோ-கார்டியோகிராம்/

8. அனோமலி ஸ்கேன் (Anomaly Scans) https://www.chennaiwomensclinic.in/அனோமலி-ஸ்கேன்/

9. என் டி ஸ்கேன் (NT Scan) https://www.chennaiwomensclinic.in/என்-டி-ஸ்கேன்/

10. கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் (Fetal Growth Scans) https://www.chennaiwomensclinic.in/கரு-வளர்ச்சி-ஸ்கேன்/

11. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு (Multiple Pregnancies) https://www.chennaiwomensclinic.in/ஒன்றுக்கு-மேற்பட்ட-கரு/

12. என்ஐபிடி சோதனை https://www.chennaiwomensclinic.in/சோதனை/