Platetektonikk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Platetektonikk by Mind Map: Platetektonikk

1. BEVIS

1.1. Platetektonikk

1.1.1. Er en teori som sier at jordens ytterste lag er delt opp i 6-8 store og flere mindre plater som beveger seg i forhold til hverandre med noen centimeter i året

1.2. Jordskorpa

1.2.1. Jordskorpa er den ytre delen av jorda som går sammen med øvre mantel i litosfæren.

1.2.1.1. Litosfæren er det faste ytterste laget på planeten. På jorden er litosfæren jordskorpen og den øvre delen av mantelen.

1.3. Mantel

1.3.1. Mantelen er det som ligger imellom jordskorpa og jordas kjerne. Mantelen består av tunge og faste bergarter. Sammen med de lette bergartene utgjør dette litosfæren.

1.3.1.1. Astenosfære er et geologisk sjikt i lagdelingen i jorda. Den ligger som regel ca 10-20 km under overflaten.

1.4. Richters skala

1.4.1. Er en logaritmisk skala som måler størrelsen på jordskjelv. Den ble faser ut først på 70 tallet.

1.5. Seismograf

1.5.1. Er det apparatet man bruker for å måle størrelsen til et jordskjelv på richter skalaen

1.6. Den kaledonske fjellkjeden

1.6.1. Er en fjellkjede som oppsto ved fjellkjedefolding når kontinentene Laurentia og Baltika kolliderte.

1.7. Hot spot

1.7.1. Et sirkulært vulkansk område som har vært aktivt igjennom flere titalls millioner av år

1.7.1.1. Et eksempel på et hotspot er det hotspottet Grønland ligger over

1.8. Magmatiske bergarter

1.8.1. Sammen med de metamorfe bergartene utgjør de magmatiske bergartene ca 90-95% av jordskorpa. Magmatiske bergarter dannes ved at magma blir trengt inn igjennom jordskorpen fra mantelen og størkner og omdannes da til bergarter.

1.9. Sedimentære bergarter

1.9.1. Sedimentære bergarter også kalt for avsetningsbergarter består av konsoliderte sedimenter. Den blir dannet ved herding av sedimenter. Sedimenter dannes ved forvitring, nedbrytning og avsetning på jordens overflate. Det kan også oppstå ved opphoping av organiske materialer.

1.10. Metamorfe bergartet

1.10.1. Metamorfe bergarter blir dannet når en eller flere bergarter blir utsatt for høyt trykk, temperatur eller kjemisk påvirkning. Bergartene smeltes ikke, men blir omdannet/omstrukturert. Og mineralene vil ble delvis eller helt omkrystallisert

1.11. Mineraler

1.11.1. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer som har egne fysiske egenskaper. Eksempler på disse egenskapene er krystallform, hardhet og densitet.

1.12. Alfred wegener

1.12.1. Alfred Lothar Wegener var en tysk meteorolog og geofysikker som ble kjent for kontinentaldriftstteorien, som da var forløperen til dagens platetektonikk

2. KONSEKVENSER

2.1. Jordskjelv

2.1.1. Jordskjelv er bevegelser eller rystelser i jorden som er forårsaket at to deler av litosfæren plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Dette kan gjøre store skader og føre til andre naturkatastrofer som for eksempel tsunamier.

2.1.1.1. Det største jordskjelvet registrert i moderne tid var i Chile i 1960. Det ble målt på hele 9,5 på richter skalaen. Det er samme styrke som oppimot en million Hiroshima bomber.

2.2. Vulkanisme

2.2.1. Vulkanisme oppstår når smeltet stein beveger seg til overflaten og bryter ut i form av lavastrømmer, aske, gass eller bergartsfragmenter, dette er noe som da også kan gjøre ekstrem store skade på naturen rundt om.

2.3. Bevegelige kontinenter

2.3.1. Jordlaget beveger seg isforhold til hverandre, noen steder river de fra hverandre og andre steder støter de sammen, det er dette her som gir opphav til små og store jordskjelv rundt om på kloden.

2.4. Tsunamier

2.4.1. Tsunamier er store havmøller som oppstår ved undersjøiske jordskjelv eller skred, vulkanutbrudd eller et skred fra land. Tsunamier har en bølgelengde som er stor i forhold til dypet og kan bevege seg over store avstander med ekstrem hastighet. Tsunamier er også kjent for å gjøre mye skade når de til slutt treffer land.

2.4.1.1. En av de verste tsunamien i nyere tid er tsunamien i Indiahavet i 2004. Det omkom rundt 267 000 døde og bølgene kunne bli opp til 10 meter høye.