Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị MacLN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị MacLN by Mind Map: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị MacLN

1. +Mục đích nghiên cứu

2. Quá trình phát triển tư tưởng kinh tế của loài người

3. I.Khái quát sự hình thành và phát triển của KTCT MacLN

3.1. Khái niệm kinh tế chính trị là gì

4. II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của KTCT MacLN

4.1. 1. Đối tượng nghiên cứu

4.1.1. + Đối tượng nghiên cứu

4.2. 2. Phương pháp nghiên cứu

4.2.1. + Sử dụng phương pháp biện chứng duy vật

4.2.2. + Sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nói chung

5. III. Chức năng của KTCT Mac LN

5.1. Chức năng nhận thức

5.2. Chức năng thực tiễn

5.3. Chức năng tư tưởng

5.4. Chức năng phương pháp luận