การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี by Mind Map: การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

1. สาเหตุของข้อผิดพลาดทางบัญชี

1.1. ข้อผิดพลาดโดยตั้งใจ

1.1.1. เช่นการหลบเลี่ยงภาษี

1.1.2. การปิดบังฐานะที่แท้จริงของกิจการโดยแสดงงบการเงินไม่ถูกต้อง

1.2. ข้อผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ

1.2.1. เช่น ไม่เข้าใจวิธีการบันทึกบัญชี

1.2.2. ประมาทเลินเล่อในการบันทึกบัญชี

1.2.3. ขาดความระมัดระวัง

2. ความหมายของข้อผิดพลาดทางบัญชี

2.1. หมายถึง การละเว้นการเเสดงรายการแลการแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด งวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลว การใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด

3. ลักษณะข้อผิดพลาดพลาดในการบันทึกบัญชีที่กระทบงบการเงิน

3.1. 1.ข้อผิดพลาดที่กระทบงบแสดงฐานะการเงิน เป็นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการลงบัญชีผิดในหมวดเดียวกัน

3.1.1. แก้ไขโดย

3.1.1.1. 1.1 ถ้าพบในรอบบัญชีปัจจุบัน ต้องปรับปรุงรายการทันที

3.1.1.2. 1.2 ถ้าพบในรอบบัญชีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบ ต้องปรับปรุงจำนวนเงินแต่ละปีที่นำเสนอในงบที่ถูกต้อง

3.2. 2.ข้อผิดพลาดที่กระทบงบกำไรขาดทุน เป็นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผิดหมวดบัญชี เช่น บันทึกค่าไฟฟ้าเป็นค่าโทรศัพท์

3.2.1. แก้ไขโดย

3.2.1.1. 2.1 ถ้าพบในรอบบัญชีปัจจุบัน ต้องปรับปรุงรายการทันที

4. ข้อผิดพลาดที่ชดเชยกันได้

4.1. หมายถึง ข้อผิดพลาดที่ทำให้กำไรสุทธิสูงไป/ต่ำไป และปีที่สองกำไรสุทธิจะต่ำไป/สูงไป ฉะนั้น ข้อผิดพลาดจึงชดเชยหมดไปในสองปี เพราะกำไรสะสมปีที่สองจะแสดงยอดที่ถูกต้อง ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดในปีที่ 3 ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะความผิดได้ชดเชยกันไปหมดแล้วการบันทึกบัญชีที่ดีต้องแสดงกำไรสุทธิที่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดได้แก่

4.1.1. 1.ตีราคาสินค้าคงเหลือปลายปีผิด

4.1.2. 2.ไม่ได้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4.1.3. 3.ไม่ได้ปรับปรังบัญช่รายได้ค้างรับ

4.1.4. 4.ไม่ได้บันทึกบัญชีซื้อสินค้าในงวดปัจจุบัน แต่ไปบันทึกงวดถัดไป

4.1.5. 5.ไม่ได้บันทึกบัญชีขายสินค้าในงวดปัจจุบัน แต่บันทึกงวดถัดไป

4.1.6. 6.ลงบัญชีผิดในหมวดเดียวกัน

5. ข้อผิดพลาดที่ชดเชยกันไม่ได้

5.1. หมายถึง ข้อผิดพลาดที่ทำให้กำไรสุทธิและสินทรัพย์ผิดจากความจริง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น หรือหมดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น กำไรสะสมจึงจะแสดงยอดที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้อผิดพลาดนี้ได้แก่

5.1.1. 1.บันทึกจำนวนเงินผิด

5.1.2. 2.จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี

5.1.3. 3.รับรายได้แล้วไม่ได้บันทึกบัญชี

5.1.4. 4.ซื้อสินทรัพย์แล้วบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

5.1.5. 5.จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วบันทึกเป็นสินทรัพย์