Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 8: by Mind Map: Bài 8:

1. Vận động theo phương nằm ngang

1.1. Hiện tượng uống nếp

1.1.1. Nguyên nhân

1.1.1.1. Do các lực nén ép theo phương nằm ngang

1.1.2. Hệ quả

1.1.2.1. Tạo thành các uốn nếp và các dãy núi uốn nếp

1.2. Hiện tượng đức gãy

1.2.1. Nguyên nhân

1.2.1.1. Do lực nén ép theo phương nằm ngang

1.2.2. Hệ quả

1.2.2.1. Sinh ra các địa lũy, địa hào

2. Nguyên Nhân

2.1. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất

3. Nội Lực

3.1. Khái Niệm

3.1.1. Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

4. Tác Động của nội Lực

4.1. Vận động theo phương thẳng đứng

4.1.1. Nguyên nhân

4.1.1.1. Do vận động nâng lên và hạ xuống của vỏ trái đất

4.1.2. Hệ quả

4.1.2.1. Sinh ra hiện tượng biển hoá và biển tiến