Опазване на околната среда

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Опазване на околната среда by Mind Map: Опазване на околната среда

1. Земя

1.1. Рециклиране на отпадъци

1.2. Ограничаване изсичането на гори и обработваеми площи

1.3. Земеделието да е по-екосъобразно /без изкуствени торове и препарати/

1.4. Организации и кампании за почистване /"Да изчистим България"/

2. Въздух

2.1. Замяна на силно замърсяващи МПС с екосъобразни

2.2. Поставяне на пречиствателни филтри за домакинствата, които се отопляват със силно замърсяващи средства

2.3. Високо замърсяващите производства да се трансформират в екосъобразни

2.4. Организации и кампании за засаждане на гори

2.5. Такса въглеродни емисии

3. Вода

3.1. Пречиствателни станции на необходимите места и фабрики

3.2. Строги санкции за замърсявания от нефт и нефтоподобни продукти

3.3. Намаляване използването на изкуствени торове и препарати, които замърсяват водата

3.4. Организации, които събират отпадъци от водата

4. Опазване на генетичното разнообразие

4.1. Създаване на ботанически градини и семенни банки

4.2. Създаване на защитени зони и паркове

4.3. Забрана за лов и риболов на видове, които са застрашени или потенциално застрашени

4.4. Зоологически градини, спомагащи размножаването и опазването на застрашени видове