รูปแบบธุรกิจ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รูปแบบธุรกิจ 1 by Mind Map: รูปแบบธุรกิจ 1

1. ความหมายของรูปแบบธุรกิจ

1.1. ลักษณะของกิจการที่ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

2. 1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship)

2.1. ลักษณะของกิจการ

2.1.1. มีเจ้าของเพียงคนเดียว

2.1.2. รับผิดชอบหนี้สินและรับกำไรเพียงคนเดียว

2.1.3. ดำเนินกิจการทุกอย่างด้วยตนเอง

2.2. ตัวอย่าง

2.2.1. ร้านขายลูกชิ้นปิ้ง

2.2.2. ร้านขายของชำ

2.2.3. ร้านตัดผม

3. 2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

3.1. ลักษณะของกิจการ

3.1.1. 2 คนขึ้นไปนำทุนมาลงในกิจการเท่าใดก็ได้

3.1.2. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

3.1.2.1. 2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

3.1.2.1.1. จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้

3.1.2.1.2. หุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบหนี้ร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวน

3.1.2.2. 2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3.1.2.2.1. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

3.1.2.2.2. ใช้คำว่า หจก. หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด + ชื่อร้าน

3.1.2.2.3. การรับผิดชอบในหนี้สินแบ่งเป็น 2 แบบ

4. 3. บริษัทจำกัด (Company Limited)

4.1. ลักษณะของกิจการ

4.1.1. แบ่งทุนออกเป็นหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

4.1.2. ผู้ซื้อหุ้น คือ ผู้ถือหุ้น และได้รับผลตอบแทน เป็นเงินปันผล

4.1.3. ก่อตั้งโดยบุคคลอย่างน้อย 3 คน "คณะผู้ก่อการ"

4.1.4. ต้องทำหนังสือบริคณห์สนธิ

4.1.5. หุ้นของบริษัท แบ่งเป็น 2 ชนิด

4.1.5.1. 1. หุ้นสามัญ (Common Stock)

4.1.5.1.1. มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมทุกเรื่อง

4.1.5.1.2. ได้เงินปันผล และได้รับคืนทุนเมื่อเลิกกิจการ

4.1.5.2. 2. หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock)

4.1.5.2.1. ได้เงินปันผลและคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ

4.1.5.2.2. ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

4.2. ข้อดี

4.2.1. มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกจากผู้ถือหุ้น ถ้าบริษัทหรือผู้ถือหุ้นทำผิด จะไม่กระทบกันและกัน

4.2.2. ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเพียงมูลค่าที่ต้นค้างชำระ

4.2.3. ขาย/โอนหุ้นให้กับผู้อื่นได้

4.3. ข้อเสีย

4.3.1. ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยาก

4.3.2. ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

4.3.3. ความลับถูกเปิดเผยได้ง่าย

4.4. บริษัท + ชื่อกิจการ + จำกัด หรือ บจก. + ชื่อกิจการ

5. 4. บริษัทจำกัด(มหาชน) (Public Company Limited)

5.1. ลักษณะของกิจการ

5.1.1. เสนอขายหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน ให้ประชาขนที่สนใจ

5.1.2. การก่อตั้งต้องมีผู้ถือหุ้น 15 คนขึ้นไป

5.2. ข้อดี

5.2.1. เมื่อขยายกิจการสามารถระดมทุนจากการขายหุ้นโดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำให้ประหยัดการจ่ายดอกผล

5.2.2. จัดหาผู้บริหารหรือพนักงานที่มีความสามารถสูงมาทำงานได้เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงได้

5.2.3. ซื้อ - ขาย หุ้นได้ตลอดเวลาตามนโยบายของบริษัท และเวลาทำการของตลาดหุ้น

5.3. ข้อเสีย

5.3.1. ต้องเปิดเผยข้อมูลด้าน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไร ขาดทุนของบริษัทแก่สาธารณะชน

5.3.2. ความเสียหายของกิจการกระทบกับผู้ที่ลงทุนหรือถือหุ้นรายใหญ่

5.3.3. การเลิกกิจการทำได้ยากและมีผลกระทบกับบุคคลภายนอก

5.4. บริษัท + ชื่อกิจการ + จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. + ชื่อกิจการ