Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHÀ TRƯỜNG by Mind Map: NHÀ TRƯỜNG

1. Khái niệm

1.1. Tự quản

1.1.1. lập theo chế độ dân bầu

1.1.2. quản lí những công việc mang tính cộng đồng

1.1.3. một người hoặc một nhóm có thể thực hiện tất cả các chức năng cần thiết của quyền lực

1.1.4. không có sự can thiệp từ bất kỳ cơ quan mà họ không thể tự thay đổi.

1.2. cộng đồng

1.2.1. một nhóm xã hội của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường

1.2.2. thường là có cùng các mối quan tâm chung.

1.3. cộng đồng tự quản

1.3.1. Người quản lý không đơn thuần là sử dụng quyền lực

1.3.2. Người bị quản lý không được quỵ lụy, bị động, thiếu nhạy cảm

1.3.3. việc tiếp cận quyền lực phân đều cho cán bộ

1.3.4. Đòi hỏi hòa hợp các giá trị xã hội. Như sợi ngang, dọc của tấm vải