Hành vi khách hàng

LUC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hành vi khách hàng by Mind Map: Hành vi khách hàng

1. Người tiêu dùng

1.1. Hành vi

1.1.1. Phức tạp

1.1.2. Tỏa hiệp

1.1.3. Thói quen

1.1.4. Nhiều lựa chọn

1.2. Quy trình QĐ

1.2.1. Nhu cầu

1.2.2. Tìm kiếm TT

1.2.3. Đánh giá

1.2.3.1. Trực giác

1.2.3.1.1. Lí trí

1.2.3.2. Kinh nghiệm

1.2.3.2.1. Tình cảm

1.2.4. QĐ mua

1.2.5. Hành vi sau mua

1.2.5.1. Không hài lòng

1.2.5.2. Hài lòng

1.3. Yếu tố tác động

1.3.1. Tâm lí

1.3.2. Xã hội

1.3.3. Cá nhân

1.3.4. Văn hóa

2. Tổ chức

2.1. Yếu tố tác động

2.2. Hành vi

2.3. Quy trình QĐ