หน้ำที่ของค ำกริยำ มีดังนี้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน้ำที่ของค ำกริยำ มีดังนี้ by Mind Map: หน้ำที่ของค ำกริยำ มีดังนี้

1. 1.ท ำหนำ้ทเี่ ป็นกรยิ ำส ำคญั ของประโยค เชน่ คนกนิ ขำ้ว นกบนิ มำเป็นฝงู เป็นตน้

1.1. เช่นคน กินข้าว นกบินมาเป็นฝูง

2. 2.ท ำหนำ้ทเี่ ป็นประธำนของประโยค เชน่ กนิ มำกท ำใหอ้ ว้น เป็นตน้

2.1. เช่น กินข้าวมากทำให้อ่วน

3. 3.ท ำหนำ้ทเี่ ป็นกรรมของประโยค เชน่ ฉันชอบเตน้ แอรโ์ รบกิตอนเชำ้ เป็นตน้

3.1. เช่นฉันชอบเต้นแอโรบิคตอนเช้า

4. 4.ท ำหนำ้ทชี่ ว่ ยขยำยกรยิ ำส ำคัญใหม้คี วำมหมำยชัดเจนยงิ่ ขนึ้ เชน่ พคี่ งจะกลบั บำ้นเย็นนี้เป็นตน้

4.1. เช่น พี่คงจะกับบ้านเย็น

5. 5.ท ำหนำ้ทชี่ ว่ ยขยำยค ำนำมใหเ้ขำ้ใจเด่นชัดขนึ้ เชน่ ฉันชอบกนิ กว๋ ยเตยี๋ วผัด นอ้ งชำยชอบบะหมแี่ หง้

5.1. น้องชายชอบกินบะหมี่แห้ง