C4: CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
C4: CÔNG TÁC TỔ CHỨC by Mind Map: C4: CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. KN, vai trò

1.1. KN

1.1.1. QTrình xác lập nhiệm vụ

1.1.2. Phân công người thực hiện nhiệm vụ

1.1.3. Xác định chức trách, quyền hạn của các cá nhân, các bộ phận

1.1.4. Quy định mối liên hệ giữa các cá nhân và bộ phận khi tiến hành công việc

1.2. Vtro

1.2.1. tạo sức mạnh cộng hưởng

1.2.2. tạo nền móng cho mọi hoạt động

1.2.3. ngăn ngừa các phức tạp nảy sinh

1.2.4. sử dụng triệt để nguồn lực

2. quyền hạn trong tổ chức

2.1. KN

2.1.1. Quyền hạn là mức độ độc lập trong hoạt động cho các nqt => phát huy tính quyết đoán của họ qua việc trao cho họ quyền ra quyết định,chỉ thị, mệnh lệnh

2.2. các loại quyền hạn

2.2.1. trực tuyến

2.2.2. tham mưu

2.2.3. cnang

2.3. phân quyền

2.3.1. KN

2.3.1.1. chuyển giao nhiệm vụ & quyền hạn

3. cách phân chia bộ phận

3.1. theo cnang

3.2. theo khu vực địa lý

3.3. theo sản phẩm

3.4. theo khách hàng

4. cấp tổ chức và tầm quản trị

4.1. cấp tổ chức

4.2. tầm quản trị

4.2.1. hẹp

4.2.1.1. ưu điểm

4.2.1.1.1. giám sát và kiểm soát chặt chẽ

4.2.1.1.2. truyền đạt tt đến các thuộc cấp nhanh chóng

4.2.1.2. nhược điểm

4.2.1.2.1. tăng số cấp qtri

4.2.1.2.2. cấp trên dễ can thiệp sâu vào cvc của cấp dưới

4.2.1.2.3. tốn kém nhiều chi phí qtri

4.2.1.2.4. truyền đạt tt đến cấp dưới cùng ko nhanh chóng

4.2.2. rộng

4.2.2.1. ưu điểm

4.2.2.1.1. Giảm số cấp quản trị

4.2.2.1.2. Có thể tiết kiệm được chi phí quản trị

4.2.2.1.3. Cấp trên buộc phải phân chia quyền hạn

4.2.2.1.4. Phải có chính sách rõ ràng

4.2.2.2. nhược điểm

4.2.2.2.1. Có nguy cơ không kiểm soát nổi

4.2.2.2.2. Tình trạng quá tải ở cấp trên dễ dẫn đến quyết định chậm

4.2.2.2.3. Cần phải có những nhà quản trị giỏi

4.2.2.2.4. Truyền đạt thông tin đến các thuộc cấp không nhanh chóng