Cấu trúc lưu trữ tài liệu BP.HCNS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cấu trúc lưu trữ tài liệu BP.HCNS by Mind Map: Cấu trúc lưu trữ tài liệu BP.HCNS

1. C&B

1.1. Hệ thống

1.1.1. Quy định/Quy chế

1.1.2. Quy trình

1.1.2.1. Biểu mẫu sử dụng

1.1.2.2. Hướng dẫn thực hiện

1.2. Chính sách

1.3. Data Nhân sự

1.4. Bảng lương

1.5. BHXH

1.6. Hợp đồng lao động

1.7. Đánh giá

1.8. Thuế

2. Training

2.1. Hệ thống

2.1.1. Quy định/Quy chế

2.1.2. Quy trình

2.1.2.1. Biểu mẫu sử dụng

2.1.2.2. Hướng dẫn thực hiện

2.2. Đào tạo hội nhập

2.3. Đào tạo Nội bộ

2.3.1. Đào tạo chuyên môn/nghiệp vụ

2.3.2. Đào tạo kỹ năng

2.4. Đào tạo Thuê ngoài

2.5. Đào tạo của Nhà cung cấp

2.6. Kiểm tra/Đánh giá

3. Tuyển dụng

3.1. Hệ thống

3.1.1. Quy định/Quy chế

3.1.2. Quy trình

3.1.2.1. Biểu mẫu sử dụng

3.1.2.2. Hướng dẫn thực hiện

3.2. Mô tả công việc

3.3. Hồ sơ ứng viên

3.4. Hợp đồng thử việc

4. Hành chính

4.1. Hệ thống

4.1.1. Quy định/Quy chế

4.1.2. Quy trình

4.1.2.1. Biểu mẫu sử dụng

4.1.2.2. Hướng dẫn thực hiện

4.2. Văn phòng phẩm

4.2.1. Tập hợp đề xuất của các phòng ban

4.2.2. Đặt hàng , nhận hàng và làm thanh toán

4.3. Thanh quyết toán chi phí Văn phòng

4.3.1. Tập trung từ ngày 20 tháng trước đến ngày 12 của tháng sau

5. Tài sản

5.1. Hệ thống

5.1.1. Quy định/Quy chế

5.1.2. Quy trình

5.1.2.1. Biểu mẫu sử dụng

5.1.2.2. Hướng dẫn thực hiện

5.2. Tài sản văn phòng

5.3. Tài sản Nhà máy

5.3.1. Tài sản cố định

5.3.2. Công cụ dụng cụ

5.3.3. Máy móc thiết bị

5.4. Tài sản khối triển khai

6. Văn hóa doanh nghiệp

6.1. Tổ chức chương trình/Sự kiện gắn kết

6.2. Truyền thông các chương trình/chính sách của công ty