Phương pháp sản xuất thức ăn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phương pháp sản xuất thức ăn by Mind Map: Phương pháp sản xuất thức ăn

1. Sản xuất thức ăn giàu Gluxit

1.1. Luân canh, xen canh tăng vụ để trồng nhiều lúa ngô, khoai sắn.

1.2. Tận dụng giống cây trồng có năng suất cao và chất lượng ổn định

1.3. Trồng quy mô lớn

2. Sản xuất thức ăn thô xanh

2.1. Tận dụng bờ mương, đất trống. (quy mô nhỏ đối với hộ gia đình)

2.2. Tận dụng sản phẩm trong trồng trọt: rơm, cây ngô…

3. Thức ăn giàu Gluxit

3.1. thức ăn có hàm lượng tinh bột cao như thóc, ngô, khoai, sắn...

4. Thức ăn thô xanh

4.1. thức ăn có hàm lượng xơ >30% như thân cây ngô, cỏ, rau… ở dạng tươi