Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 5: NITƠ by Mind Map: BÀI 5: NITƠ

1. Vai trò sinh lý của Nitơ

1.1. Vai trò cấu trúc

1.1.1. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP …

1.2. Vai trò điều tiết

1.2.1. Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào chất.

2. Quá trình chuyển hoá Nitơ trong đất và cố định Nitơ

2.1. Quá trình chuyển hoá Nitơ trong đất

2.1.1. Quá trình amôn hoá : N2 hữu cơ + Vi khuẩn amôn hoá -> NH4

2.1.2. Quá trình Nitrat hoá: NH4 + Nitrôxômônát -> NO2- + nitrôbacter -> NO3-

2.1.3. Lưu ý: quá trình phản Nitrat hái là NO3->NO2

2.2. Quá trình cố định Nitơ

2.2.1. Con đường hoá học cố định Nitơ: N2+H2->NH3

2.2.2. Con đường sinh học cố định Nitơ: do các VSV thực hiện

2.2.2.1. Nhóm VSV sống tự do: vi khuẩn lam

2.2.2.2. Nhóm VSV sống cộng sinh: các vi khuẩn thuộc chi Rhizobium...