Tính tôn giáo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tính tôn giáo by Mind Map: Tính tôn giáo

1. Tín ngưỡng

1.1. Đi chùa cầu may

1.2. Thờ cúng

1.3. Ăn chay niệm Phật

1.4. Khuyên con người hướng thiện

2. Sự tham gia tôn giáo

2.1. Phóng sinh vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

3. Sùng đạo

3.1. Ăn chay trường

3.2. Tin vào nhân quả

3.3. Tụng kinh

4. Cộng đồng

4.1. Các cụm dân cư theo đạo Phật thường tập trung thành một khu vực