ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 : ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 : ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 : ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

1. แคลอริเมตรี(Calorimetry)

1.1. 1.ปฏิกิริยาแบบคายความร้อน (Exothermic reaction),ค่าเป็นลบ

1.2. 2.ปฏิกิริยาแบบดูดความร้อน (Endothermic reaction),ค่าเป็นบวก

2. ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยา

2.1. การวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยา

2.1.1. 1.กำหนดให้ปริมาณคงที่

2.1.2. 2.กำหนดให้ความดันคงที่

3. เครื่องมือที่ใช้วัดความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยา

3.1. แคลอริมิเตอร์

3.1.1. 1.แบบถ้วยโฟมหรือแบบความดันคงที่

3.1.2. 2.แบบบอมบ์แคลอริมิเตอร์หรือแบบปริมาตรคงที่

4. วิธีการทดลอง

4.1. 1.การหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์

4.2. 2.หาค่าความร้อนจากปฏิกิริยาสะเทิน

4.3. 3.การหาความเข้มข้นของกรดแก่