HỆ THỐNG QUẢN LÝ LÝ SÂN

Nhóm 109

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỆ THỐNG QUẢN LÝ LÝ SÂN by Mind Map: HỆ THỐNG  QUẢN LÝ LÝ  SÂN

1. BÊN THUÊ

1.1. Thông tin cá nhân khách hàng

1.2. Thông tin đội nếu muốn đăng kí tham gia đấu giải

2. CHO THUÊ

2.1. Thông tin sân bãi

2.2. Thông tin

3. liên hệ bên cho thuê sắp xếp lịch

4. đặt sân online từ website

5. Kết nối khách hàng thân thiết

6. Tùy chỉnh giá theo ngày giờ

7. Hỗ trợ tìm kiếm đội chơi mới

8. Miễn phí sử dụng cho bên thuê

9. Thống kê, báo cáo doanh thu

10. Hỗ trợ tổ chức giải đấu