THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH by Mind Map: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH

1. Sử dụng công thức để tính toán

1.1. Các phép toán: +, -, *, /, ^, %

1.2. Thứ tự ưu tiên các phép toán

1.2.1. 1. Trong ngoặc đơn ( )

1.2.2. 2. Lũy thừa

1.2.3. 3. Phép nhân chia

1.2.4. 4. Phép cộng trừ

2. Nhập công thức

2.1. B1. Chọn ô nhập công thức

2.2. B2. Gõ dấu "="

2.3. B3. Nhập công thức

2.4. B4. Nhắn Enter hoặc dấu tích

3. Sử dụng địa chỉ trong công thức

3.1. Nhập công thức chứa địa chỉ giống như nhập công thức bình thường

3.2. Kết quả tự động cập nhật khi dữ liệu ô thay đổi